Klap­pat och klart för VM

BANDY: ”EN FANTASTISK ÖPPNING PÅ VÄ­NERS­BORGS 375-ÅRSJUBILEUM”

Ttela - - Sport - TO­NI AN­DERS­SON 0520-42 26 44 to­ni.an­ders­son@ttela.se

Ef­ter en lång pro­cess är nu allt­så al­la par­ter över­ens om att ban­dyvm näs­ta år ge­nom­förs i Sve­ri­ge och Vä­ners­borg. I ons­dags kväll sig­ne­ra­des al­la av­tal.

VM om­fat­tar så­väl A- som Bgrup­pen och in­te mind­re än 18 na­tio­ner vän­tas till Vä­ners­borg.

– Det blir en fantastisk öppning på Vä­ners­borgs 375-årsjubileum, sä­ger Ulf Adolf­son, pro­jekt­le­da­re för VM, och tilläg­ger:

– Att upprepa den suc­cé som ska­pa­des för sex år se­dan blir gi­vet­vis en ut­ma­ning, men vi är fast be­slut­na om att top­pa VM från 2013, fort­sät­ter Ulf.

På ons­dags­kväl­len skrev IFK Vä­ners­borgs ord­fö­ran­de Jan-olof Ols­son och Svens­ka ban­dy­för­bun­dets ord­fö­ran­de, tilli­ka förs­te vice pre­si­dent i In­ter­na­tio­nel­la ban­dy­för­bun­det, Stig Ber­tils­son un­der de av­tal som re­gle­rar vill­kor och för­ut­sätt­ning­ar för världs­mäs­ter­ska­pen.

DET VAR TVÅ lät­ta­de ord­fö­ran­den som änt­li­gen kun­de ta i hand ef­ter dis­kus­sio­ner och för­hand­ling­ar som på­gått i mer än ett halv­år.

– Det var myc­ket som skul­le på plats in­nan vi vå­ga­de ta på oss ar­ran­görs­ska­pet, sä­ger Jan-olof ”Jo­lo” Ols­son och fort­sät­ter:

– TV- och re­klam­rät­tig­he­ter, eko­no­mi, in­ter­na­tio­nel­la hän­syn och or­ga­ni­sa­tions­frå­gor är ba­ra någ­ra så­na pus­sel­bi­tar.

IFK Vä­ners­borg har nu valt en or­ga­ni­sa­tion för VM som be­står av en styr­grupp, en pro­jekt­led­nings­grupp och en hel rad funk­tions­grup­per. Styr­grup­pen be­står av någ­ra få per­so­ner från IFK som hål­ler över­gri­pan­de koll på pro­ces­sen i stort, och att eko­no­mi och evenemang ut­veck­las som pla­ne­rat.

Pro­jekt­led­nings­grup­pen är en mer ope­ra­tiv funk­tion som pla­ne­rar och dri­ver he­la pro­ces­sen mot VM fram­för sig.

Den in­ne­hål­ler nio del­ta­ga­re med tyd­ligt iden­ti­fi­e­ra­de an­svars­om­rå­den och rol­ler. Här hit­tar man bland an­nat kän­da ban­dy­namn som An­ders Uh­lin, Jo­a­kim Hedqvist och Alex­an­der May­born.

DES­SA TVÅ GRUPPER kom­plet­te­ras där­ef­ter av yt­ter­li­ga­re 10-15 funk­tions­grup­per med an­svar för sä­ker­het, trans­por­ter, täv­lings­ä­ren­den, Vip-gäs­ter, bo­en­de, ut­lo­ka­li­se­ra­de mat­cher, ce­re­mo­ni­er, press, kul­tu­re­ve­ne­mang och be­söksnä­ring med me­ra.

– En tyd­lig och stark or­ga­ni­sa­tion är helt av­gö­ran­de för att ett så här

Pro­jekt­led­nings­grupp

Ulf Adolf­son, an­sva­rig pro­jekt­le­da­re Ma­ria Eng­ström We­ber, be­söksnä­ring och lo­gi Stefan Leijon, Eve­ne­mangs- och ju­bi­le­um­s­an­sva­rig Ol­le Isaks­son, Verk­sam­hets­chef Are­na Fri­tid An­ders Uh­lin, För­sälj­nings­an­sva­rig Jo­a­kim Hedqvist, Täv­lings­ä­ren­den Fa­bi­an Eng­ström, Mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion Las­se Hal­ma, Lokalt en­ga­ge­mang, event och ce­re­mo­ni­er Alex­an­der May­born, pro­jekt­sek­re­te­ra­re

Styr­grupp

Jan-olof Ols­son, ord­fö­ran­de Jo­han Svensson, vice ord­fö­ran­de Lennart Käck, eko­no­mi­an­sva­rig Mor­gan Hen­ning­s­son, mark­nad Ulf Adolf­son, an­sva­rig pro­jekt­le­da­re Alex­an­der May­born, pro­jekt­sek­re­te­ra­re

Där­till ska läg­gas 10-15 funk­tions­grup­per med oli­ka an­svar. stort evenemang ska bli bra, sä­ger Ulf Adolf­son, som nu fri­kopp­las från sin roll som klubb­chef i IFK för att ta sig an pro­jekt­led­ning­en av he­la Vm-eve­ne­mang­et på hel­tid.

– Vi har lyc­kats byg­ga en stark or­ga­ni­sa­tion med po­ten­ti­al att ska­pa myc­ket go­da re­sul­tat, kon­sta­te­rar Adolf­son, som ock­så po­äng­te­rar att det många män­ni­skor som tyc­ker att det än en gång ska blii ro­ligt att gö­ra nå­got för Vä­ners­borg och som minns det suc­cé­fyll­da ar­range­mang­et från 2013 med gläd­je.

– Att Vä­ners­borg fyl­ler 375 år un­der­lät­tar ock­så. Många vill va­ra med och bi­dra då, menar Ulf Adolf­son.

Mån­da­gen den 4 ju­ni hål­ler IFK Vä­ners­borg en stor Vm-kick off un­der Aqua Blå-fes­ti­va­len på San­den.

– Det är då allt bör­jar kan man sä­ga, av­run­dar Ulf Adolf­son.

Nu är det klart, for­mellt och of­fi­ci­ellt. Det blir ett bandy-vm i Vä­ners­borg i bör­jan av näs­ta år. – Vi ska gö­ra ett stort in­ter­na­tio­nellt sport- och kul­tu­re­ve­ne­mang som är bå­de mo­dernt och fräscht, sä­ger Ulf Adolf­son, pro­jekt­le­da­re för VM 2019.

Bild: IFK VÄ­NERS­BORG

NYCKELPERSONER. Idel, ädel kän­da sport- och ban­dy­a­del in­går i pro­jekt­led­nings­grup­pen för bandy-vm i Vä­ners­borg i bör­jan av näs­ta år. Från väns­ter Fa­bi­an Eng­ström, Alex­an­der May­born, Ol­le Isaks­son, Ulf Adolf­son, Las­se Hal­ma, Jo­a­kim Hedqvist, An­ders Uh­lin och Stefan Leijon.

Bild: IFK VÄ­NERS­BORG

GLADA MINER. Stig Ber­tils­son och Jan-olof Ols­son skrev un­der al­la av­tal som re­gle­rar vill­kor och för­ut­sätt­ning­ar för världs­mäs­ter­ska­pen.

Bild: KENT ENG

TAR PLATS. Vi­sit Troll­hät­tan Vä­ners­borgs VD Ma­ria Eng­ström We­ber in­går i den nio man star­ka pro­jekt­led­nings­grup­pen för bandy-vm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.