CKW bju­der på cy­kel­fest i cent­rum

Ttela - - Sport - TO­NI AN­DERS­SON 0520-42 26 44 to­ni.an­ders­son@ttela.se

I hel­gen blir det cy­kel­fest i Vä­ners­borg. Det är CK Wä­ners­hof som ar­ran­ge­rar Gp-lopp i de cen­tra­la de­lar­na un­der lör­da­gen och ett lin­je­lopp da­gen ef­ter.

Wä­ners­hofs­lin­jet på sön­da­gen in­går i SWE Cup och är den fjär­de del­täv­ling­en av to­talt åt­ta, de tre ti­di­ga­re av­gjor­des näst sista hel­gen i april med bland an­nat Kin­ne­kul­le­lop­pet och Gö­te­ne­tem­pot.

Lin­je­lop­pet har start och mål vid Trestad Cen­ter och går i en slinga väs­terut ut­med 44:an in­nan den vi­ker av mot Öre­sjö och till­ba­ka mot Troll­hät­tan och Bå­berg.

Elit­her­rar­na kör var­vet sex gång­er, to­talt mä­ter lop­pet 168 km. Da­me­li­ten av­ver­kar hal­va sträc­kan.

Da­gen in­nan, un­der lör­da­gen, fylls cent­rum i Vä­ners­borg med cy­klis­ter. Gp-lopp står på pro­gram­met med start och mål i Plan­ta­get.

– Ef­tersom det är en tek­niskt svår ba­na så kom­mer det att bli en hel del buf­fan­de, ryc­kan­de och för­sök att po­si­tio­ne­ra sig, sä­ger Oluf Skoogh i ar­ran­görs­sta­ben till Vä­ners­bor­ga­ren.

I ett av Gp-lop­pen kan publi­ken, pre­cis som i fjol, ock­så se CKW Le­gends & Fri­ends med Björn Jo­hans­son och Mag­nus Knuts­son i spet­sen.

Med sig den här gång­en har Björn och Mag­nus bland and­ra gam­la cy­kel­fan­to­mer som Lars Wahlqvist, Pel­le Mo­berg, Bengt Asplund och den ti­di­ga­re Ckw-aren Kristof­fer Jo­han­sen.

Bild: HELENA ERIKS­SON

Oluf Skoogh i ar­ran­görs­sta­ben och ti­di­ga­re elit­cy­klis­ten Björn Jo­hans­son lad­dar för hel­gens cy­kel­fest i Vä­ners­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.