Ir­ländsk se­ger på tolf­te gi­ro­e­tap­pen

Ttela - - Sport -

CY­KEL: Ir­ländskt i topp för da­gen. Brit­tiskt i topp i to­ta­len.

Den tolf­te, sväng­fyll­da, etap­pen av Gi­ro d’ita­lia blev nå­got att skri­va hem om till de brit­tis­ka öar­na bå­de för Sam Ben­nett och Si­mon Ya­tes.

Ben­nett tog sin and­ra etapp­se­ger i årets Gi­ro, när han bröt ifrån öv­ri­ga kon­kur­ren­ter med 400 me­ter kvar av den 214 kilo­me­ter långa etap­pen. Ne­der­län­da­ren Dan­ny Van Pop­pel och ita­li­e­na­ren Nic­co­lo Bo­ni­fa­zio tog de två öv­ri­ga pall­plat­ser­na.

Si­mon Ya­tes fort­sät­ter att få täv­la i ro­sa ledar­trö­ja (TT).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.