Skof­te­byn på rätt köl

Ttela - - Sport - TO­NI AN­DERS­SON 0520-42 26 44 to­ni.an­ders­son@ttela.se

I det sjät­te för­sö­ket tog Skof­te­byns IF årets förs­ta se­ger i se­ri­e­spe­let. Sam­ti­digt till­fo­ga­de man Hi­sings­bac­ka förs­ta för­lus­ten. –Vi ska ri­da på den här fram­gång­en, sä­ger To­bi­as Kar­ne­vi, Sif-trä­na­ren, in­för kväl­lens hem­ma­mö­te med IFK Uddevalla.

Sä­songsupp­tak­ten har in­te va­rit sär­skilt ro­lig för Skof­te­byns her­rar i fotboll.

Ba­ra två po­äng på de fem in­le­dan­de om­gång­ar­na och bot­ten­kän­ning i ta­bel­len var ing­et att skri­va hem om till släkt och vän­ner för spe­la­re och le­da­re.

MEN SÅ KOM den då, den ef­ter­läng­ta­de tre­po­äng­a­ren i sjät­te om­gång­en mot Hi­sings­bac­ka (2-1).

– Hi­sings­bac­ka är ett rik­tigt bra lag, så det var starkt gjort av grab­bar­na. Men jag tyc­ker ju att vi har gjort tre bra mat­cher på ra­ken nu där vi bland an­nat ska­pa­de mas­sor med chan­ser mot Vår­går­da och bor­de ha vun­nit, sä­ger To­bi­as Kar­ne­vi och tilläg­ger:

– Jag hop­pas för­stås att Cal­le (Carl Lext, två­måls­skytt se­nast) har spar­kat bol­len åt rätt håll och att de and­ra föl­jer ef­ter.

Kväl­lens match mot IFK Uddevalla, som TTELA di­rekt­sän­der på ttela.se, blir nå­got lik­nan­de som den mot Hi­sings­bac­ka, tror Kar­ne­vi.

– Det är ett snar­likt mot­stånd med små, snab­ba och tek­nis­ka spe­la­re som om man släp­per dem kan straf­fa en re­jält. Det gäl­ler verk­li­gen för oss att job­ba sten­hårt på al­la föt­ter.

NY­FÖR­VÄR­VET CONNOR MACMILLAN är en se­värd spe­la­re, menar To­bi­as Kar­ne­vi, men väd­jar om tå­la­mod, att ge ka­na­den­sa­ren li­te mer tid för att ac­kli­ma­ti­se­ra sig i den nya mil­jön.

– Det är ett kvick­sil­ver och han kan spe­la yt­ter­mitt­fäl­ta­re men ock­så an­fal­la­re i en 4-4-2-upp­ställ­ning. En in­tres­sant spelar­typ.

För­u­tom ti­di­ga­re lång­tids­ska­dor är det ba­ra frå­ge­tec­ken för Se­basti­an Pet­ters­sons med­ver­kan. ”Seb” ut­gick se­nast med knäont och hans va­ra el­ler in­te va­ra i lagupp­ställ­ning­en mot Uddevalla av­gjor­des i går kväll ef­ter trä­ning­en.

IFK UDDEVALLA HAR ba­ra en för­lust så här långt och den kom i se­rie­pre­miä­ren bor­ta mot star­ka Karl­stad BK.

Där­ef­ter har la­get spe­lat fem mat­cher ut­an för­lust varav de två se­nas­te slu­tat oav­gjort – 2-2 mot Hi­sings­bac­ka bor­ta och 1-1 hem­ma mot Stenungsund.

Bild: SE­BASTI­AN LAMOTTE

PE­KAR ÅT RÄTT HÅLL. Kap­ten Kris­ter An­ders­son och hans be­sätt­ning vän­de sku­tan på rätt köl igen i hem­ma­mö­tet med topp­la­get Hi­sings­bac­ka i den se­nas­te om­gång­en. Nu vän­tar en ny, tuff upp­gift när IFK Uddevalla gäs­tar Ny­sät­ra IP i kväl­lens di­rekt­sän­da...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.