Rasmus pres­sa­de sig till ett Vm-brons

Ttela - - Sport - KARL AN­DERS­SON 0520-42 26 00 karl.an­ders­son@ttela.se

Troll­hät­te­kil­len Rasmus Mir­blom är ny­li­gen hem­kom­men från det som hit­tills får be­skri­vas som hans livs även­tyr, näm­li­gen bänk­press-vm i Syd­af­ri­ka. – Det känns fort­fa­ran­de overk­ligt, sä­ger 22-åring­en som knep en brons­me­dalj i ju­nior­klas­sen.

I ju­ni för fy­ra år se­dan drab­ba­des den då 19-åri­ga Lin­néa Norr­man av en can­cer­tu­mör bakom hög­ra ögat, var­för lä­kar­na var tvung­na att ope­re­ra bort ögat.

Det­ta var så klart en per­son­lig tra­ge­di för Lin­néa, men på­ver­ka­de även hen­nes om­giv­ning, där­ibland sam­bon Rasmus Mir­blom.

De två har dock lyc­kats vän­da den job­bi­ga si­tu­a­tio­nen till nå­got po­si­tivt.

Lin­néa be­rät­ta­de i TTELA 23 ja­nu­a­ri 2017 att ”många har kom­mit fram till mig och va­rit po­si­ti­va och glada över att jag valt att pra­ta om det” se­dan hon någ­ra vec­kor ti­di­ga­re be­rät­tat i tid­ning­en om ti­den ef­ter sjuk­do­men.

FÖR RASMUS BLEV det star­ten på en id­rotts­kar­riär.

– Mitt sätt att in­te bry­ta ihop blev att trä­na mer. Jag byt­te gym till Gym1 i Vä­ners­borg och träf­fa­de någ­ra där som täv­la­de i styr­kelyft. Jag tyck­te att det ver­ka­de kul och gjor­de min förs­ta täv­ling i no­vem­ber 2016. En vec­ka se­na­re del­tog jag på JSM och tog två sil­ver, be­rät­tar Rasmus, som spe­ci­a­li­se­rat sig i gre­nen ut­rus­tad bänk­press och följ­de upp Jsm-silv­ret 2016 med att vin­na Jsm-guld 2017, vil­ket i för­läng­ning­en led­de till att han fick del­ta i VM i Syd­af­ri­ka.

Lands­lags­de­bu­ten sköt­te han med bravur, i ju­nior­klas­sen knep han ett Vm-brons i bänk­press med re­sul­ta­tet 275 kg – höjt per­son­bäs­ta med fem ki­lo­gram.

– Det känns fort­fa­ran­de overk­ligt. Me­dal­jen är en be­kräf­tel­se på att jag har gjort nå­got rätt, jag lyc­ka­des ta mig till Vm-brons med min egen trä­ning, be­rät­tar Rasmus, vars Vm-fram­gång har öpp­nat en del dör­rar.

– Så är det, till ex­em­pel har jag fått en coach ef­ter VM, sä­ger Mir­blom, som är no­ga med att be­röm­ma gym­met. Styr­kelyft är en id­rott där man täv­lar i tre del­gre­nar: knä­böj, bänk­press och marklyft. Man har tre för­sök på var­je del­gren. Mis­sar man lyf­tet får man pro­va igen på sam­ma vikt el­ler hö­ja. Var­je lyft be­döms av tre do­ma­re. Var­je do­ma­re god­kän­ner el­ler un­der­kän­ner lyf­tet, och det är ma­jo­ri­te­ten som av­gör vad re­sul­ta­tet blir. Det finns ock­så täv­ling­ar där du en­bart täv­lar i bänk­press. Skill­na­den på klas­sisk och ut­rus­tad styr­kelyft är att i ut­rus­tad styr­kelyft är det till­lå­tet att an­vän­da vis­sa hjälp­me­del såsom stöd­jan­de tri­kå, bänk­press­trö­ja och knälin­dor, vil­ket in­te är tillå­tet i klas­sisk.

– De har va­rit väl­digt stöt­tan­de i he­la min sats­ning. Sä­ger man att det be­hövs nå­got så lö­ser de det.

Vik­ti­gast av al­la är dock sam­bon Lin­néa.

– Hon be­ty­der så otro­ligt myc­ket för mig. Hen­nes hu­mor är fantastisk. När vi fick re­da på att jag skul­le få åka på VM sa hon ”bli in­te för stor nu, dis­ken är fort­fa­ran­de din”. Rom­me

DD-1. Lopp 8. 2140 au­to. Väs­ter­bo Ex­clu­si­ve Ti­ger Wil­li­ams Ro­meus Rad­jah d’in­ver­ne Schat­zi Fay­li­ne Ba­ron d’in­ver­ne Tro Lo Lo Kni­fe­town Win­ner Ben­ji Da­na Ar­nie Ken Au­to­bahn Stall War­ning

gör come­back ef­ter en kor­ta­re pa­us. Har ett pas­san­de lä­ge och kom­mer där­med att ti­digt va­ra med i den främ­re träf­fen. Kan myc­ket väl spå­ra runt om. Du­on el­ler tar över om vårt bud svi­ker.

DD-2. Lopp 9. 2140 au­to. Ior Too­ma Cla­ret Jug Eli­as Avant Väs­ter­bo Sun­dan­cer Jer­ry W. Hip­hop A.E. Glo­bal U.turn Overt­he­hill Per­fect Ti­me B.b.s.po­etry Glim­mer U.S. Ban­zai Mer­ci Bet­ty Th­rust Jo­han­nes Si­su U.r.ama­zing*

har gjort bra lopp ut­an att få vin­na på sisto­ne. Har nu en pas­san­de upp­gift och gör upp med om se­gern.

Dd-sy­stem 6 ra­der

DD-1: 3, 5, 8 DD-2: 7, 9

Bild: KARL AN­DERS­SON

KARRIÄRSLYFT. På ett och ett halvt års täv­lan­de har Rasmus Mir­blom bli­vit Jvm-trea i bänk­press. Dröm­men är dock att pas­se­ra dröm­grän­sen 300 kg i bänk­press.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.