För som­ma­rens mat

Ttela - - Konsument -

Test­fak­ta har på upp­drag av oss lå­tit det tys­ka la­bo­ra­to­ri­et PZT tes­ta sex mel­lansto­ra ga­sol­gril­lar. Tes­tet be­stod av fle­ra oli­ka de­lar, som i sin tur in­ne­fat­ta­de fle­ra del­mo­ment:

• Upp­värm­nings­tid: Hur lång tid det tog att få upp tem­pe­ra­tu­ren vid gall­ret till 250 gra­der. • Kon­troll­mät­ning av gril­lens in­bygg­da ter­mo­me­ter i loc­ket. • Max­tem­pe­ra­tur: Tem­pe­ra­tur vid grill­gall­ret (hö­ger, väns­ter och mit­ten­brän­na­re) ef­ter 20 mi­nu­ter med brän­nar­na på max­ef­fekt. • Vär­mesta­bi­li­tet: La­bo­ra­to­ri­et mät­te hur myc­ket tem­pe­ra­tu­ren i gril­len (un­der loc­ket och på gall­ret) sjönk ef­ter att loc­ket öpp­nats i 60 se­kun­der, samt hur snabbt tem­pe­ra­tu­ren kom till­ba­ka till den ur­sprung­li­ga ni­vån. • In­di­rekt grill­ning: De mit­ters­ta brän­nar­na stäng­des av och de ytt­re brän­nar­na sat­tes på max, se­dan mät­tes tem­pe­ra­tu­ren på gall­ret och i luf­ten. • Vär­me­för­del­ning över gril­ly­tan: Tem­pe­ra­tu­ren mät­tes på tre punk­ter på gall­ret när samt­li­ga brän­na­re ställ­des på max­ef­fekt, på halv styr­ka och på låg styr­ka.

• Mon­te­ring: Hur myc­ket kraft som kräv­des för att mon­te­ra gril­len samt hur lång tid det tog. Be­döm­ning av in­struk­tio­ner och hur de var för­pac­ka­de. • Grill­styr­ka/ ga­sol­reg­lage – Be­döm­ning av hur lätt det var att ju­ste­ra ni­vån. • Dropp­bric­ka: Hur lätt dropp­bric­kan var att töm­ma och gö­ra rent. • Ren­gö­ring: Gril­lar­na (gall­ret) sme­ta­des med ma­ri­nad och fick brin­na i tio mi­nu­ter. La­bo­ra­to­ri­et be­döm­de se­dan hur lätt det var att ren­gö­ra gril­lar­na. • Flytt­bar­het: Be­döm­ning av hur lätt det var att flyt­ta på gril­lar­na när de var mon­te­ra­de.

• Gril­lar­na spray­a­des med salt­lös­ning (3 %) och ställ­des se­dan un­dan i en vec­ka i ett ga­rage. La­bo­ra­to­ri­et kon­trol­le­ra­de se­dan vil­ka de­lar som ha­de bör­jat ros­ta.

• La­bo­ra­to­ri­et mät­te gas­för­bruk­ning per tim­ma när al­la brän­na­re (ej even­tu­el­la si­dobrän­na­re) sat­tes på max­ef­fekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.