Bas­ket­s­tjär­na

Ttela - - Kors & Tvärs -

Do­ku­men­tä­ren skild­rar en mel­lan­pe­ri­od i bas­ket­le­gen­da­ren Michael Jor­dans kar­riär. År 1993 med­de­la­de han att han skul­le slu­ta med bas­ket och i stäl­let bör­ja spe­la ba­se­boll. Fil­ma­ren Ron Shel­ton följ­de ho­nom på dag­li­ga trä­ning­ar och i match­bus­sen. Skå­de­spe­la­ren Mia Skä­ring­er bju­der in män­ni­skor som hon är ny­fi­ken på till av­slapp­na­de och av­ska­la­de mö­ten. Här ut­lo­vas in­tres­san­ta sam­tal, mat och li­te rock'n'roll. I det förs­ta av­snit­tet träf­far hon ar­tis­ten och konst­nä­ren Ni­no Rams­by. En ac­tion­film fylld av biljak­ter – och mu­sik. Ba­by (An­sel Elgort) är en skick­lig flykt­bils­fö­ra­re som lå­ter sig sty­ras av ryt­men i lå­tar­na han hör i si­na hör­lu­rar. Han job­bar för en gangs­ter­boss, men när han mö­ter sin drömtjej vill han läm­na det kri­mi­nel­la livet. Ny film­ver­sion av Ray Brad­bu­rys klas­sis­ka ro­man från 1953. I ett fram­ti­da sam­häl­le är lit­te­ra­tur för­bju­den och al­la böc­ker bränns av en spe­ci­ell brand­kår. En av brand­män­nen i kå­ren, Guy Mon­tag (Michael B Jor­dan), bör­jar ifrå­ga­sät­ta sitt upp­drag. Den is­ra­e­lis­ka thril­ler­se­ri­en skild­rar hur ett elit­för­band från den is­ra­e­lis­ka ar­mén ope­re­rar un­der täck­man­tel på Väst­ban­ken och i Ga­za. Se­ri­en har sagts va­ra en av de mest upp­skat­ta­de is­ra­e­lis­ka tv-se­ri­er­na nå­gon­sin. Nu kom­mer and­ra sä­song­en.

DOKUMENTÄR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.