Mar­gi­e­la tän­jer mo­de­grän­ser

Mo­de­hu­set Mar­gi­e­la SVT2 20.00

Ttela - - Tv Guide -

I en dokumentär be­rät­tar mo­deska­pa­re och grun­da­ren om det gåt­ful­la och ban­bry­tan­de mo­de­hu­set Mai­son Mar­gi­e­la.

Frans­ka mo­de­hu­set Mai­son Mar­gi­e­la grun­da­des 1988 av Mar­tin Mar­gi­e­la, som vil­le bry­ta grän­ser­na in­om mo­de­värl­den och rö­ra sig bort från 1980-ta­lets gla­mour.

– När det kom till Mar­gi­e­la var det ga­tus­mart, li­te smut­sigt, se­cond hand­klä­der och t-shirts. Det var vad jag trodde kvin­nor skul­le gil­la. De kvin­nor jag kän­de var på det sät­tet, sä­ger mo­deska­pa­ren Lutz Hu­el­le i do­ku­men­tä­ren ”Mo­de­hu­set Mar­gi­e­la”.

Mai­son Mar­gi­e­la har gjort sig känt för att hål­la mo­de­vis­ning­ar på ovan­li­ga plat­ser, bland an­nat på tun­nel­ba­nesta­tio­ner. I do­ku­men­tä­ren vi­sas klipp från Mar­gi­e­las förs­ta vis­ning på Café de la Ga­re i Pa­ris. Mar­tin Mar­gi­e­la har med fram­gång lyc­kats hål­la sig hem­lig och syns säl­lan i me­di­er. Eme­lie Isacs­son/tt

Fo­to: Rex/shut­ter­stock/tt

Det kre­a­ti­va gäng­et på Mai­son Mar­gi­e­la be­rät­tar om de­sign­pro­ces­ser och vär­de­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.