Bib­li­o­teks­flytt ett steg när­ma­re

Ttela - - Front Page - NIKLAS JO­HANS­SON 0521-57 59 15 niklas.jo­hans­son@tte­la.se

NYHETER: Kul­tur- och fri­tids­nämn­den vill att Vä­ners­borgs bib­li­o­tek flyt­tas från nu­va­ran­de lo­ka­ler till Tim­jan­hu­set.

En oe­nig kul­tur- och fri­tids­nämnd vill flyt­ta Vä­ners­borgs bib­li­o­tek till Tim­jan­hu­set. Men nå­got de­fi­ni­tivt be­slut kom­mer in­te in­nan va­let.

Just nu lu­tar det mot att Vä­ners­borgs bib­li­o­tek flyt­tar från nu­va­ran­de lo­ka­ler till Tim­jan­hu­set på gå­ga­tan. Ma­jo­ri­te­ten av po­li­ti­ker­na i nämn­den är för en flytt.

– Det känns bra. Dels blir det bil­li­ga­re för skat­te­be­ta­lar­na. Och så känns det bra att kom­mu­nen äger bib­li­o­te­ket, som ju är en lagstad­gad skyl­dig­het. När vi byg­ger i egen re­gi kan vi gö­ra lo­ka­ler­na mer flex­ib­la. Och mer centralt går ju in­te att kom­ma än mitt på gå­ga­tan, sä­ger ord­fö­ran­de Ma­ri­ka Ise­torp (MP).

TJÄNSTEMÄN­NEN HA­DE GETT po­li­ti­ker­na i nämn­den två al­ter­na­tiv att väl­ja mel­lan. Num­mer ett var att sä­ga upp det gam­la av­ta­let, kö­pa Tim­jan­hu­set, byg­ga om och flyt­ta dit. Den upp­skat­ta­de års­kost­na­den ham­nar på mel­lan 2,6 och 3,2 mil­jo­ner kro­nor.

Al­ter­na­tiv två var att sä­ga upp det gam­la av­ta­let, om­för­hand­la och teck­na nytt av­tal. Då skul­le det hand­la om en kost­nad på 4 mil­jo­ner kro­nor om året. I det­ta in­går en om­bygg­nad där bland an­nat Sys­tem­bo­la­gets nu­va­ran­de lo­ka­ler blir ak­tu­el­la.

I Tim­jan-al­ter­na­ti­vet be­räk­nas in­flytt­ning­en till 1 ja­nu­a­ri 2021, i Sy­ste­met-ver­sio­nen hand­lar det om 1 ja­nu­a­ri 2020.

– Det blir ett glapp där vi in­te har nå­got bib­li­o­tek i Vä­ners­borg, vi får an­vän­da fi­li­a­ler­na mer un­der en pe­ri­od, sä­ger Ma­ri­ka Ise­torp.

Le­da­mö­ter­na från S, MP och L var för al­ter­na­tiv ett. SD av­stod från att ta ställ­ning.

VICE ORD­FÖ­RAN­DE, HENRIK Jos­ten (M,) och Åsa Olin (V) ar­gu­men­te­ra­de för al­ter­na­tiv två.

– Vi upp­fat­tar det som det mest sta­bi­la och ge­nom­ar­be­ta­de al­ter­na­ti­vet, sä­ger Henrik Jos­ten.

Han är rädd att det blir dyrt att byg­ga själv och me­nar att kom­mu­nen får bätt­re koll på kost­na­der­na om man hyr. I un­der­la­get till be­slu­tets tå ratt sam­hälls­bygg­nads för­valt­ning­ens ut­räk­ning av kost­na­den för Tim­jan-al­ter­na­ti­vet är ”en grov upp­skatt­ning”.

– De siff­ror­na är myc­ket mel­lan tum­men och pek­fing­ret som jag upp­fat­tar det. Och vi har sett pro­jekt i den här kom­mu­nen ti­di­ga­re som bli­vit dy­ra­re än det var tänkt, sä­ger Henrik Jos­ten.

HAN ÄR OCK­SÅ oro­lig för att ett byg­ge i egen re­gi skul­le in­kräk­ta på kom­mu­nens öv­ri­ga in­ve­ste­ring­ar som be­hö­ver gö­ras och att nya sko­lor och för­sko­lor skul­le bli li­dan­de.

– Men det är ing­et själv­klart be­slut. Och det ska vi­da­re till kom­mun­sty­rel­sen och full­mäk­ti­ge. Det är en bit kvar in­nan det huggs i gra­nit, sä­ger han.

Nå­got av­gö­ran­de hinns dock in­te med in­nan va­let.

Bild: CONTEKTON ARKITEKTER FYRSTAD AB

VISION. Idéskis­sen vi­sar en vision av hur Tim­jan­hu­set kan kom­ma att se ut i fram­ti­den om bib­li­o­te­ket flyt­tar dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.