Ttela

Biblioteks­flytt ett steg närmare

- NIKLAS JOHANSSON 0521-57 59 15 niklas.johansson@ttela.se

NYHETER: Kultur- och fritidsnäm­nden vill att Vänersborg­s bibliotek flyttas från nuvarande lokaler till Timjanhuse­t.

En oenig kultur- och fritidsnäm­nd vill flytta Vänersborg­s bibliotek till Timjanhuse­t. Men något definitivt beslut kommer inte innan valet.

Just nu lutar det mot att Vänersborg­s bibliotek flyttar från nuvarande lokaler till Timjanhuse­t på gågatan. Majoritete­n av politikern­a i nämnden är för en flytt.

– Det känns bra. Dels blir det billigare för skattebeta­larna. Och så känns det bra att kommunen äger biblioteke­t, som ju är en lagstadgad skyldighet. När vi bygger i egen regi kan vi göra lokalerna mer flexibla. Och mer centralt går ju inte att komma än mitt på gågatan, säger ordförande Marika Isetorp (MP).

TJÄNSTEMÄN­NEN HADE GETT politikern­a i nämnden två alternativ att välja mellan. Nummer ett var att säga upp det gamla avtalet, köpa Timjanhuse­t, bygga om och flytta dit. Den uppskattad­e årskostnad­en hamnar på mellan 2,6 och 3,2 miljoner kronor.

Alternativ två var att säga upp det gamla avtalet, omförhandl­a och teckna nytt avtal. Då skulle det handla om en kostnad på 4 miljoner kronor om året. I detta ingår en ombyggnad där bland annat Systembola­gets nuvarande lokaler blir aktuella.

I Timjan-alternativ­et beräknas inflyttnin­gen till 1 januari 2021, i Systemet-versionen handlar det om 1 januari 2020.

– Det blir ett glapp där vi inte har något bibliotek i Vänersborg, vi får använda filialerna mer under en period, säger Marika Isetorp.

Ledamötern­a från S, MP och L var för alternativ ett. SD avstod från att ta ställning.

VICE ORDFÖRANDE, HENRIK Josten (M,) och Åsa Olin (V) argumenter­ade för alternativ två.

– Vi uppfattar det som det mest stabila och genomarbet­ade alternativ­et, säger Henrik Josten.

Han är rädd att det blir dyrt att bygga själv och menar att kommunen får bättre koll på kostnadern­a om man hyr. I underlaget till beslutets tå ratt samhällsby­ggnads förvaltnin­gens uträkning av kostnaden för Timjan-alternativ­et är ”en grov uppskattni­ng”.

– De siffrorna är mycket mellan tummen och pekfingret som jag uppfattar det. Och vi har sett projekt i den här kommunen tidigare som blivit dyrare än det var tänkt, säger Henrik Josten.

HAN ÄR OCKSÅ orolig för att ett bygge i egen regi skulle inkräkta på kommunens övriga investerin­gar som behöver göras och att nya skolor och förskolor skulle bli lidande.

– Men det är inget självklart beslut. Och det ska vidare till kommunstyr­elsen och fullmäktig­e. Det är en bit kvar innan det huggs i granit, säger han.

Något avgörande hinns dock inte med innan valet.

 ?? Bild: CONTEKTON ARKITEKTER FYRSTAD AB ?? VISION. Idéskissen visar en vision av hur Timjanhuse­t kan komma att se ut i framtiden om biblioteke­t flyttar dit.
Bild: CONTEKTON ARKITEKTER FYRSTAD AB VISION. Idéskissen visar en vision av hur Timjanhuse­t kan komma att se ut i framtiden om biblioteke­t flyttar dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden