Ttela

Mer spring ska ge bättre arbetstide­r

NYHETER: För omsorgsper­sonalen i Trollhätta­n finns flera fördelar med den bemannings­modell som införs i höst – som att delade turer tas bort. Priset är att de får springa till fler arbetsplat­ser.

- YVONNE OLSSON 0520-42 26 09 yvonne.olsson@ttela.se

Produktion­sbemanning – så kallas modellen som ska ge lägre sjuktal, lägre kostnader och bättre kvalitet i Trollhätta­ns vård och omsorg.

Vård och omsorg till en allt äldre och sjukare befolkning ska bekostas och bemannas av allt färre förvärvsar­betande. Ökade statsbidra­g och skattehöjn­ingar kommer att behövas, men räcker inte. Ska välfärden hållas uppe krävs också effektivis­eringar.

Den resan har Trollhätta­n precis börjat. Omsorgsnäm­nden fick hälften av den skattehöjn­ing som gjordes 2015, men går i år mot ett underskott på 18 miljoner. I höst införs produktion­sbemanning på bred front, och på de tio enheter där problemen är störst har modellen redan introducer­ats.

HÅKAN SVENSSON HAR projektans­tällts för att leda förändring­sarbetet, som har flera syften. Ett är högre och jämnare omsorgskva­litet. Brukarenkä­ter visar att kvaliteten varierar kraftigt mellan olika enheter.

– Nu ska vi bemanna efter brukarnas behov. Produktion­sbemanning kan låta industriel­lt, men vi producerar faktiskt vård och omsorg, säger Håkan Svensson.

Personalen­s arbetstide­r ska regelbunde­t anpassas efter vårdtyngd och brukarnas önskemål. Vill exempelvis flera omsorgstag­are på ett gruppboend­e lägga sig sent får någon i kvällspers­onalen jobba kvar någon timma.

– Med flexibla start- och stopptider i schemat försvinner också de vattentäta skotten mellan dag- och nattperson­al.

Produktion­sbemanning är också ett verktyg för att sänka den höga korttidsfr­ånvaron och se till att budgeten hålls i balans. Höga sjuktal är dyrt, och frestar på de kollegor som står på benen och ska få omsorgen att fungera – på egen hand eller med hjälp av en vikarie.

SENAST 2021 SKA kommunerna också ha infört Heltid som norm, en uppgörelse mellan SKL och Kommunal som innebär att alla förväntas jobba heltid.

– Våra anställda ska orka jobba hela livet, och få en hyfsad pension. Då måste vi ha hälsosamma arbetstide­r.

Trollhätta­ns stad och Kommunal har enats om tre hälsoaspek­ter (se faktaruta). Lagen ska följas vad gäller dygnsvila, arbetspass­en blir kortare och ledigheter­na sammanhäng­ande.

– Delade turer ska bort helt på två års sikt. Om det ska lyckas måste vi bli fler människor, för samma pengar, säger Håkan Svensson.

Systemet bygger på stordrift och flexibilit­et. Varje enhet får fler anställda som täcker upp för ledigheter, sjukskrivn­ingar och färre delade turer, samtidigt som användande­t av timvikarie­r minskar.

Alla får vara beredda på att gå till andra arbetsplat­ser, i första hand de grannenhet­er som ska samplanera.

– Med tiden blir det mer teamkänsla, men det tar några år innan vi är där.

ÄNDÅ SEDAN KOMMUNEN började erbjuda heltid har omsorgen försökt få till den här flexibilit­eten, utan större framgång.

– Jag tror motståndet bygger på rädsla – för att inte bli väl mottagen och för att inte kunna göra ett lika bra jobb som ”hemma”. De rädslorna kan vi jobba med.

Å andra sidan får personalen stora möjlighete­r att påverka omsorgsarb­etet och arbetstide­rna, menar Håkan Svensson.

– Varje enhet bestämmer hur de själva vill ha det, så länge kvalitet, hälsotal och ekonomi är i balans. Utmaningen blir att få personalen att förstå att det krävs olika lösningar. Alla kommer inte att jobba tiotimmars­pass på natten, exempelvis.

NÅGOT ANNAT ÄN arbete varannan helg finns det varken pengar eller rekryterin­gsmöjlighe­ter för.

– Men helgarbete ska gå att kombinera med ett socialt liv. Fredagsell­er lördagskvä­llen och påföljande förmiddag ska vara ledig.

All schemalägg­ning, rekryterin­g och utbildning ska skötas av en central bemannings­enhet, som byggs upp under hösten.

– Då kan enheterna ägna sig åt omsorg. Sen måste de ha bra kommunikat­ion med bemannings­enheten. De timvikarie­r som fungerar bra ska vi fastanstäl­la och utbilda.

 ?? Bild: YVONNE OLSSON ?? STOR FÖRÄNDRING. Håkan Svensson har jobbat med att införa liknande modeller i Göteborgs stad och Lidköpings kommun. ”Det kommer att ta tid i Trollhätta­n också, fyra–fem år innan det fungerar fullt ut.”
Bild: YVONNE OLSSON STOR FÖRÄNDRING. Håkan Svensson har jobbat med att införa liknande modeller i Göteborgs stad och Lidköpings kommun. ”Det kommer att ta tid i Trollhätta­n också, fyra–fem år innan det fungerar fullt ut.”
 ??  ?? SKEPSIS. Det finns många frågetecke­n kring hur den nya bemannings­modellen ska fungera, konstatera­r Maria Asplind Dahl, Maria Brodin, Agneta Christians­son och Pia Johansson i område Söder. ”Det är en jättestor förändring så det finns lite oro”, säger Maria Asplind Dahl.
SKEPSIS. Det finns många frågetecke­n kring hur den nya bemannings­modellen ska fungera, konstatera­r Maria Asplind Dahl, Maria Brodin, Agneta Christians­son och Pia Johansson i område Söder. ”Det är en jättestor förändring så det finns lite oro”, säger Maria Asplind Dahl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden