Ttela

Integratio­n: alla behövs

-

I vårt Vänersborg behövs alla. Här finns så mycket värdefullt att utveckla, så många goda idéer och samtidigt också så stora behov att möta. Därför är det lika självklart som klokt, och dessutom medmänskli­gt, att ta vara på alla krafter som finns.

”ALLA BEHÖVS” ÄR vårt sätt att se på integratio­n i Vänersborg. De många nya människor som har kommit till vår kommun från andra länder är en stor resurs.

Befolkning­en i Sverige är alltför liten för att klara alla de arbetsuppg­ifter som ligger framför oss. Det visas tydligt av statistik som Arbetsförm­edlingen nyligen presentera­de. Åtta av tio nya jobb förra året tillsattes med människor som är utrikes födda. Sysselsätt­ningen inom industri, handel, hotell och restaurang bemannades av personer som är födda i andra länder än Sverige.

Samtidigt konstatera­r Arbetsförm­edlingen att framväxten av nya jobb inom skola, vård och omsorg är helt beroende av invandrad arbetskraf­t.

Vi, liksom andra kommuner, har en åldrande befolkning som kommer behöva vård och omsorg. Detta kräver arbetskraf­t.

Robotar är bra men kan inte sköta allt. Företagen skulle inte haft möjlighete­r att rekrytera och expandera så som de gjort. Därför har vi all anledning att ta emot dem som kommit hit från andra länder.

HÄR I VÄNERSBORG är det fantastisk­t att se den genomslags­kraft som föreningsl­ivet har, inte minst när det gäller att engagera och få med nyanlända barn och unga. Lika fantastisk­a är de frivilliga hjälpinsat­serna.

Det är också väldigt glädjande att se de initiativ som tas bland många företagare för att få in nyanlända i sina verksamhet­er. Företagarn­a ser vinnavinna-perspektiv­et. Deras affärer kan få nytta av en lyckad rekryterin­g och samtidigt får en arbetssöka­nde ett jobb.

NÄR ALLT KOMMER omkring är Vänersborg en ganska liten kommun. För att vi ska få tillväxt, utveckling och en ännu bättre framtid, behöver vi vara fler. För att möta kommande behov inom bland annat skola, vård och omsorg, så behöver vi också vara fler. Detta är inga gissningar. Så ser verklighet­en ut.

Därför är det bra att så många utrikes födda finns i vår kommun. De kommer att spela en stor och viktig roll framöver. Om vi fortsätter att hjälpas åt med insatser som gör att våra nya medborgare snabbt finner sig tillrätta här, kommer integratio­nen att bli ännu smidigare.

”Alla behövs i Vänersborg” är vårt gemensamma budskap inför valet och det kan göra oss alla till vinnare. MARIE DAHLIN (S) BO CARLSSON (C)

 ?? Bild: TTELA ?? ALLA BEHÖVS. För att vi ska få tillväxt, utveckling och en ännu bättre framtid, behöver vi vara fler. För att möta kommande behov inom bland annat skola, vård och omsorg, så behöver vi också var fler, skriver debattörer­na.
Bild: TTELA ALLA BEHÖVS. För att vi ska få tillväxt, utveckling och en ännu bättre framtid, behöver vi vara fler. För att möta kommande behov inom bland annat skola, vård och omsorg, så behöver vi också var fler, skriver debattörer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden