SÄNKTA STRAFF FÖR GULDRÅNARE

Ttela - - Sidan 1 - DA­NI­EL GUSTAFS­SON 0520-42 26 79 da­ni­el.gustafs­son@ttela.se

Hov­rät­ten an­ser att bå­da män­nen gjort sig skyl­di­ga till guld­rå­net. De sän­ker dock tings­rät­tens straff.

I feb­ru­a­ri ti­di­ga­re i år rå­na­des en guld­bu­tik i cen­tra­la Vä­ners­borg av fy­ra per­so­ner. Rå­net var spek­ta­ku­lärt och rå­nar­na slog sön­der smyc­kes­mont­rar med bräck­hjärn och fyll­de res­väs­kor med smyc­ken till ett vär­de av två mil­jo­ner kro­nor. En av rå­nar­na av­los­sa­de ock­så ett skott i luf­ten ovan­för hu­vu­det på bu­tiksä­ga­ren som för­sök­te av­sty­ra rå­net.

Två av rå­nar­na, två ton­å­ring­ar som en­ligt po­li­sen till­hör ett för­orts­gäng i Stock­holm döm­des till var­de­ra fem års fäng­el­se i Vä­ners­borgs tings­rätt. Två rå­na­re är fort­fa­ran­de på fri fot och po­li­sens ut­red­ning mot des­sa på­går fort­fa­ran­de.

De bå­da ton­å­ring­ar­na över­kla­ga­de si­na do­mar till Hov­rät­ten, som nu sän­ker straf­fen för de bå­da män­nen. Den ene av rå­nar­na får sitt straff sänkt till fy­ra års fäng­el­se, ha­de han in­te fått ung­doms­ra­batt ha­de straf­fet i stäl­let lan­dat på sex år. Han har även er­känt rå­net.

Den and­re rå­na­ren döms till tre års fäng­el­se, ut­an ung­doms­ra­batt ha­de hans straff i stäl­let bli­vit fäng­el­se i sex år. Han ne­kar till brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.