NY UT­BILD­NING MED JOBBGARANTI

Ttela - - Sidan 1 - JOHAN LIN­DAHL 0520-42 26 00 johan.lin­dahl@ttela.se

Hös­ten 2019 pla­ne­rar Hög­sko­lan Väst att star­ta en ny ar­betsin­te­gre­rad lä­rar­ut­bild­ning. Det hand­lar om ett pi­lot­pro­jekt där lä­rar­stu­den­ter från dag ett har en an­ställ­ning på en sko­la sam­ti­digt som de stu­de­rar. – Vi vill ha kvar fler lä­rar­stu­den­ter i yr­ket, sä­ger Ce­ci­lia Thor­sen, ut­veck­lings­le­da­re i pro­jek­tet.

Näs­ta höst star­tar allt­så pi­lot­pro­jek­tet, en ar­betsin­te­gre­rad grund­lä­rar­ut­bild­ning i klas­ser­na 4-6, där tan­ken är att stu­den­ten har en an­ställ­ning med lön från dag ett och be­dri­ver si­na stu­di­er sam­ti­digt. An­ställ­ning­en be­står av 50 pro­cent un­der­vis­ning i sko­lan och 50-75 pro­cent ar­betsin­te­gre­ra­de hög­sko­lestu­di­er.

– Vi ar­be­tar i sam­ver­kan med bå­de kom­mu­ner och pri­va­ta hu­vud­män. Det är 13 kom­mu­ner och en fri­sko­la som an­mält in­tres­se. De får ange hur många stu­den­ter de vill ta emot av de 35 plat­ser som finns, sä­ger Ce­ci­lia Thor­sen, ut­veck­lings­le­da­re i pro­jek­tet.

Än finns inga av­tal, men det är en mängd hu­vud­män som an­mält att de är in­tres­se­ra­de. Det är 13 kom­mu­ner, varav el­va i Fyr­bo­dal samt en fri­sko­la i Trestad.

Pa­ral­lellt med an­tag­nings­pro­ces­sen in­går även en in­ter­vju med nå­gon av ar­bets­gi­var­na. Den kan an­vän­das bå­de för att gö­ra ett ur­val och som match­ning till rätt ar­bets­gi­va­re.

Syf­tet med pro­jek­tet är dels att öka sam­ver­kan mel­lan sko­lan och hög­sko­lan, dels att loc­ka fler till lä­ra­ryr­ket och sam­ti­digt hö­ja kva­li­te­ten på ut­bild­ning­en.

– För­hopp­ning­en är att man blir kvar ef­ter de dry­ga fem åren man stu­de­rar och ar­be­tar, och det finns en så­dan stor lärar­brist att chan­sen är stor. Man är in­te ga­ran­te­rad job­bet ef­ter stu­di­e­ti­den, men om 15 år kom­mer det att sak­nas cir­ka 80 000 lä­ra­re. Många slu­tar ef­ter ba­ra någ­ra år, men vi vill gi­vet­vis ha kvar stu­den­ter­na i yr­ket. Det här är en tyd­li­ga­re in­te­gre­ring av te­o­ri och prak­tik, sä­ger Ce­ci­lia Thor­sen.

Pro­jek­tet ska i si­nom tid ut­vär­de­ras, och om allt fun­ge­rar som det ska är in­te ute­slu­tet att det blir fler in­rikt­ning­ar, för­kla­rar hon.

PI­LOT­PRO­JEKT. Ce­ci­lia Thor­sen på Hög­sko­lan Väst är ut­veck­lings­le­da­re i sam­ver­kans­pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.