HÄR ÄR DET GO­DAS­TE BRYGGKAFFET

Ttela - - Sidan 1 - LE­NA STRÖMBERG le­na.strom­berg@gp.se

Var­je år dric­ker värl­dens be­folk­ning 400 mil­jar­der kop­par kaf­fe. På smak­testet bi­drog Kon­su­ment­pa­ne­len med åt­ta kop­par mel­lan­rostat per per­son. En vin­na­re char­ma­de de fles­ta test­del­ta­gar­na re­jält.

Ut­bu­det av brygg­kaf­fe är enormt. Vi har tes­tat ett ur­val av mel­lan­rostat från någ­ra av de van­li­gas­te le­ve­ran­tö­rer­na och som går att hit­ta i de fles­ta mat­af­fä­rer. Mel­lan­rost är ock­så det som en ma­jo­ri­tet av pa­ne­len fö­re­drar. Al­la de val­da sor­ter­na in­ne­hål­ler hund­ra pro­cent ara­bi­ca­bö­nor.

Vi lad­da­de åt­ta li­ka­da­na kaf­fe­bryg­ga­re med li­ka många fab­ri­kat kaf­fe. När det fanns ex­ak­ta in­struk­tio­ner om kaf­fe i gram och vat­ten i de­ci­li­ter per kopp följ­des des­sa. Ibland stod det ex­akt kaf­fe­mängd men ba­ra ”kopp”, och då tilla­ga­de vi en­ligt kaf­fe­bryg­ga­rens kopp­mått. När det stod un­ge­fär hur många kop­par kaf­fe pa­ke­tet skul­le ge, då tog vi ett ge­nom­snitt och väg­de upp kaf­fe­pulv­ret och an­vän­de bryg­ga­rens vat­ten­mått.

Vin­na­ren blev Bel­la­rom som fick högs­ta sam­man­lag­da be­tyg som gav fem ly­san­de fy­rar. ”Per­fekt till en Irish cof­fee”, skrev Mi­kael Lar­sen i sitt pro­to­koll.

Det fär­dig­brygg­da Bel­la­rom var mörkt i jäm­fö­rel­se med öv­ri­ga sor­ter, som bland and­ra Mats Jo­hans­son på­pe­ka­de. Det var bå­de fyl­ligt och nå­got att vak­na till, tyck­te sto­ra de­lar av pa­ne­len.

Ma­ri­ta Bou­zay­en­ne har dä­re­mot en helt an­nan ru­tin. Hon som­nar till en ter­momugg kaf­fe på säng­bor­det.

– Det bör­ja­de väl med att jag blev trött när jag satt med en kaf­fe­kopp och då tog med den in till säng­en. Jag har inga pro­blem med att som­na,

be­rät­tar hon som haft va­nan i ett par år.

En del av oss kan dä­re­mot in­te kom­ma igång ut­an en kopp på mor­go­nen. Pa­ne­lens stor­kon­su­ment är Mi­kael Lar­sen, som snit­tar på minst tio kop­par per dag.

– I mitt yr­ke som säl­ja­re är det en so­ci­al grej. Kaf­fet bry­ter isen och det är ar­tigt, sa han.

Men vad sma­kar kaf­fet egent­li­gen? Det finns många aro­mer i kaf­fe, över 800, vil­ket är dub­belt så många som i vin.

Just Mi­kael Lar­sen ha­de fan­ta­si­ful­la be­skriv­ning­ar för att sät­ta ord på si­na upp­le­vel­ser. Om Zoégas Väst­kust skrev han ”smak som på­min­ner om ett lent vin”.

För att ut­ma­na Kon­su­ment­pa­ne­len li­te ex­tra lät vi tes­tar­na provsma­ka två sor­ters mel­lan­rost från just Zoégas. Väst­kust och Fi­kastund har sam­ma rost­nings­grad och fyl­lig­het.

Men syr­lig­he­ten är klas­sad en grad läg­re på Väst­kust. Pa­ne­len kän­de skill­na­den, men tyck­te sam­man­ta­get li­ka bra om bå­da, som lan­da­de på en de­lad tred­je­plats ef­ter So­lid från Ar­vid Nordquist.

Fle­ra i pa­ne­len har för va­na att by­ta kaf­fe­sort hem­ma och går då of­tast ef­ter kam­panjpri­ser. Men ibland blir det ros­ta­de bö­nor till es­presso­ma­ski­nen, som hem­ma hos An­na Gran­holm.

– Jag kö­per gär­na malt finkaf­fe och har med i pre­sent i stäl­let för en blom­ma, tip­sa­de Re­i­ne Ema­nu­els­son.

År 1900 var det ame­ri­kans­ka ros­te­ri­et Hills Brot­hers först med att va­ku­um­för­pac­ka malt kaf­fe. Snabb­kaf­fet är en ja­pansk in­no­va­tion som kom ett år se­na­re, 1901.

Fin­län­dar­na top­par kaf­fe­li­gan tätt följ­da av svens­kar­na. I Fin­land dric­ker man i snitt 3,5 kop­par om da­gen, Sve­ri­ge kom­mer tvåa med si­na 3,2 kop­par. På de­lad tred­je plats kom­mer Nor­ge och Dan­mark, där man dric­ker 3,1 kop­par kaf­fe per per­son och dag.

Sta­tisti­ken är dock be­räk­nad på mäng­den kaf­fe­pul­ver som an­vänds vid tillag­ning­en om­räk­nad till kop­par. Norr­män­nen som dric­ker sva­ga­re kaf­fe än svens­kar­na dric­ker egent­li­gen mer kaf­fe än vi gör. Det är ett test du kan gö­ra själv hem­ma: tilla­ga bryggkaffet li­te sva­ga­re än nor­malt och få fram helt and­ra smak­to­ner.

***** (Mil­jö­märkt med Eu-lö­vet) Pris: 30,90 kr (500 g) 61,80 kr/kg Lidl Här­ligt fruk­tigt med en god rostad touche. Ru­stikt. Små bubb­lor på ytan som lig­ger kvar he­la ti­den gör att det ser gott ut. God ef­ter­smak. An­ge­näm doft med drag­ning åt va­nilj. –In­köps­stäl­le: PLUS: MI­NUS:

**** (Krav­märkt, eko) Pris: 43,95 kr (450 g) 97,66 kr/kg Coop Fo­rum Kryd­dig och fyl­lig smak. Blom­migt. God ef­ter­smak. In­bju­dan­de kaf­fe­doft. Kun­de ha va­rit nå­got mer rostad smak.In­köps­stäl­le: PLUS: MI­NUS:

*** Pris: 32,80 kr (450 g) 72,88 kr/kg Net­to Rund i sma­ken. Len ef­ter­smak, med ba­lan­se­rad fruk­tig­het. Mörk fin färg. Li­te för myc­ket sy­ra. Kun­de ha va­rit li­te fyl­li­ga­re. In­köps­stäl­le: PLUS: MI­NUS:

*** Pris: 32,90 kr (450 g) 73,10 kr/kg Wil­lys Go­da, ros­ta­de to­ner. God, kryd­dig doft. In­te för myc­ket sy­ra. Li­te me­sigt. Kort smak. In­köps­stäl­le: PLUS: MI­NUS:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.