Så rös­ta­de fram­ti­dens väl­ja­re

VÄ­NERS­BORG: DE DEL­TOG I SKOL­VA­LET Fre­da­gen in­nan val­da­gen gick ele­ver­na på Vä­ner­par­kens sko­la i Vä­ners­borg och la sin röst i skol­va­let. Vi har träf­fat tre av dem för att pra­ta val­re­sul­tat, de­mo­kra­ti, po­li­tik och att gö­ra sin röst hörd.

Ttela - - Sidan 1 - AN­NIE GRANZELL 0521-57 59 09 an­nie.granzell@ttela.se

NY­HE­TER: När sko­le­le­ver­na i TTELA:S fy­ra kom­mu­ner har sagt sitt om vil­ka de helst ser ska sty­ra Sve­ri­ge kom­man­de fy­ra år va­ri­e­rar val­re­sul­ta­ten kraf­tigt.

Kloc­kan är strax ef­ter åt­ta på mor­go­nen och veckans sista skol­dag har pre­cis bör­jat. Mel­ker Lin­dqvist, Nils af Gei­jer­stam och Sel­ma Lindroth sit­ter vid ett av bor­den strax in­nan­för en­tré­dör­rar­na till Vä­ner­par­kens sko­la. De går al­la i ni­an men i oli­ka klas­ser. Mel­ker och Nils går i pro­fil­klass, mu­sik re­spek­ti­ve bild. Sel­ma går i en van­lig klass, som hon själv ut­tryc­ker det. Val­rö­rel­sen har va­rit spän­nan­de an­ser de men si­tu­a­tio­nen nu ef­teråt är de be­kym­ra­de över.

– Det är svårt. Det ver­kar va­ra ett låst läge, sä­ger Sel­ma Lindroth.

– Jag tycker än­då att al­la par­ti­er ska pra­ta med varand­ra, även SD. Har de ett bra för­slag så kan de öv­ri­ga in­te ba­ra av­fär­da det ba­ra för att de är Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter, sä­ger Nils af Gei­jer­stam.

Dis­kus­sio­nen le­der in på vil­ket block som skul­le kun­na sty­ra Sve­ri­ge el­ler vil­ka par­ti­er som kan ta stöd av varand­ra.

– Jag tror till ex­em­pel in­te att Mil­jö­par­ti­et och Mo­de­ra­ter­na kom­mer kun­na sty­ra ihop. De har all­de­les för oli­ka syn på till ex­em­pel flyg­skat­ten, sä­ger Sel­ma.

– Jag tycker att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ska ta med Väns­ter­par­ti­et som väx­te och som har ett starkt stöd, sä­ger Nils.

I VÄ­NER­PAR­KENS SKOLVAL var Mel­ker, Sel­ma och Nils röst­mot­ta­ga­re, det vill sä­ga att de tog emot rös­ter­na samt räk­na­de dem. Sko­lor­na i Vä­ners­borg ha­de ett val­del­ta­gan­de på 73 pro­cent men på Vä­ner­par­ken var del­ta­gan­det 84,4 pro­cent.

– En bra siff­ra. Vi in­for­me­rar al­la ele­ver om möj­lig­he­ten att rös­ta men vi får in­te tvinga nå­gon ef­tersom det in­te in­går i un­der­vis­ning­en, sä­ger So-lä­ra­ren Da­vid Wal­lin och fort­sät­ter:

– Jag tror och hop­pas att po­li­ti­ker­na sneg­lar li­te på re­sul­ta­ten i skol­va­let ef­tersom ele­ver­na är fram­ti­dens väl­ja­re. Se­dan mås­te jag sä­ga, som är So-lä­ra­re, att skol­va­let är vik­tigt så att ung­do­mar­na vet hur man gör när man rös­tar, sä­ger Da­vid.

– Det är ock­så vik­tigt att man rös­tar, att man bryr sig om de­mo­kra­tin, sä­ger Sel­ma.

PÅ VÄ­NER­PAR­KEN RÖS­TA­DE strax över 30 pro­cent av ele­ver­na på Mo­de­ra­ter­na, nå­got som Mel­ker för­står an­led­ning­en till.

– När vi bjöd in po­li­ti­ker­na till sko­lan var det ba­ra Mo­de­ra­ter­na som vil­le ha kvar pro­fil­klas­ser­na och ef­tersom vi och många på sko­lan går i en så­dan klass så tror jag att det gyn­na­de dem och att många där­för val­de att rös­ta på dem, sä­ger han.

De frå­gor som Mel­ker, Sel­ma och Nils vär­de­rat högt i va­let är mil­jön, sjuk­vår­den, sko­lan, in­teg­ra­tion och po­li­sen.

– Jag kan se på vårt val­re­sul­tat på sko­lan att Mil­jö­par­ti­et var and­ra störs­ta par­ti. Jag tror att ung­do­mar oro­ar sig mer över mil­jön än de vux­na, sä­ger Mel­ker. Tror ni att ung­do­mar rös­tar som si­na för­äld­rar?

– Jag tror ab­so­lut man blir på­ver­kad av mam­ma och pap­pa, den mil­jön man väx­er upp i och vil­ka vär­de­ring­ar man har. Jag läng­tar tills vi får rös­ta på rik­tigt, att få va­ra med och på­ver­ka på rik­tigt, sä­ger Sel­ma.

ELE­VER. På Vä­ner­par­kens sko­la i Vä­ners­borg går ele­ver­na Sel­ma Lindroth, Mel­ker Lin­dqvist och Nils af Gei­jer­stam i ni­an. De har al­la rös­tat i skol­va­let och är in­tres­se­ra­de av po­li­tik. So-lä­ra­ren Da­vid

Bild: AN­NIE GRANZELL

Wal­lin syns högst upp till hö­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.