Ta kör­kort för stu­di­elå­net

VÄSTSVERIGE: ARBETSLÖSA FÅR LÅ­NA UPP TILL 15 000 KRO­NOR Sam­ti­digt som allt fler miss­lyc­kas med kör­korts­pro­ven kan nu arbetslösa ta stu­di­elån för att skaf­fa kör­kort.

Ttela - - Sidan 1 - GIT­TAN ÖHMAN 0522-99200 git­tan.oh­man@bo­husla­ning­en.se

NY­HE­TER: Allt fler vill ha kör­kort men många fus­kar och an­de­len ic­ke god­kän­da fö­rar­prov ökar. Nu ses ut­bild­ning­en över sam­ti­digt som CSN öpp­nar för stu­di­elån till kör­kort.

Se­dan 1 sep­tem­ber i år kan Cen­tra­la stu­di­e­stöds­nämn­den be­vil­ja upp till 15 000 kro­nor i stu­di­elån för att ta kör­kort.

Er­bju­dan­det gäl­ler för den som är ar­bets­lös och mel­lan 18 och 47 år gam­mal.

Re­dan tre da­gar ef­ter det nya stö­det in­förts ha­de CSN fått över 1 750 an­sök­ning­ar, nu är an­ta­let up­pe i drygt 3 300. De fles­ta som an­sö­ker är män – dub­belt så många män som kvin­nor – och de fles­ta är mel­lan 18 och 37 år. I stor­stads­lä­nen är det fler som an­sö­ker än i öv­ri­ga län.

10 000 PER­SO­NER kan få stö­det un­der 2018 då re­ge­ring­en av­satt 151 mil­jo­ner kro­nor till fö­rar­ut­bild­ning­en.

– Mo­ti­vet är att ska­pa möj­lig­he­ter bå­de för arbetslösa och ar­bets­gi­va­re och bak­grun­den är ett match­nings­pro­blem på ar­bets­mark­na­den. Från po­li­tiskt håll pe­kar man då på trans­port­sek­torn, bris­ten på buss­chauf­fö­rer, be­ho­vet in­om hem­tjäns­ten och and­ra yr­kes­grup­per där kör­kort krävs, sä­ger Klas Elfving, pressek­re­te­ra­re på Cen­tra­la stu­di­e­stöds­nämn­den.

DE TRA­FIK­SKO­LOR SOM tid­ning­en har ta­lat med ser po­si­tivt på möj­lig­he­ten att ta stu­di­elån för kör­kort.

Hen­rik Boh­lin äger Cen­tra­la Tra­fik­sko­lan i Ud­de­val­la och har än­nu in­te hun­nit an­sö­ka om ett sam­ar­be­te med stu­di­e­stöds­nämn­den, vil­ket krävs. Men han av­ser gö­ra det så snart som möj­ligt.

– Vi har fått för­frå­gan om ele­ver kan ta kör­kort hos oss via CSN. Jag tror det kom­mer öka kör­kort­s­ta­gan­det, det är po­si­tivt för branschen, sä­ger han. Räc­ker 15 000 kro­nor till ett kör­kort i dag?

– Jag tycker det är en rim­lig sum­ma som de ta­git fram. Kör man li­te hem­ma ock­så så är det en snitt­kost­nad för kör­kor­tet. Men har man ing­en att mängd­trä­na med kan det ju bli dy­ra­re.

OM 40 ÅR kanske tek­ni­ken ut­veck­lats så långt att den mänsk­li­ga fak­torn ut­gör en mind­re risk i tra­fi­ken än den gör i dag. Men i nu­lä­get be­ror 98 pro­cent av al­la tra­fi­ko­lyc­kor på män­ni­skan på­pe­kar Hen­rik Boh­lin.

Även han fö­re­språ­kar en kom­bi­na­tion av mängd­trä­ning och ut­bild­ning på tra­fik­sko­la. Dels för att kla­ra kör­kor­tet och dels för att bli en bra och tra­fik­sä­ker fö­ra­re.

– Som det är nu har Tra­fik­ver­ket bli­vit till tra­fik­sko­lor ut­an att var­ken vi el­ler de öns­kat det. Man kör upp gång på gång tills man even­tu­ellt slin­ker ige­nom, ut­an att ta lek­tio­ner, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Des­sa fö­ra­re vill man ju se­dan in­te mö­ta i tra­fi­ken.

PO­SI­TIVT FÖR BRANSCHEN. ”Vi har fått för­frå­gan om ele­ver kan ta kör­kort hos oss via CSN. Jag tror det kom­mer öka

Bild: GIT­TAN ÖHMAN

kör­kort­s­ta­gan­det”, sä­ger Hen­rik Boh­lin som äger en tra­fik­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.