Ak­ti­vi­tets­hus ska sys­sel­sät­ta unga

NY­HE­TER: Restad Gård i Vä­ners­borg sat­sar på ett nytt ak­ti­vi­tets­hus för barn och ung­do­mar. Ef­ter knappt två års ar­be­te är sista pus­sel­bi­ten lagd – i fre­dags in­vig­des hu­set med dans, ming­el och rund­tur.

Ttela - - Sidan 1 - MA­RIA JO­HANS­SON 0520-42 26 00 ma­ria.jo­hans­son@ttela.se

– Det känns otro­ligt här­ligt, men jag är fort­fa­ran­de li­te ner­vöst. Det har va­rit stres­sigt de se­nas­te da­gar­na och vi har job­bat hårt. Vi kän­ner att vi be­hö­ver en lång se­mes­ter ef­ter det här. Men vi kän­ner oss jät­te­gla­da att dröm­mar kan bli verk­lig­het en dag. Men man mås­te käm­pa, sä­ger Inam Alg­houl som är en del av Sup­port Group Network och en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till barn- och ung­doms­hu­set på Restad Gård.

Me­nings­full ak­ti­vi­tet, lä­ran­de och en bätt­re var­dag – det är led­or­den för det nya barn- och ung­doms­hu­set som un­der fre­da­gen in­vig­des på Restad Gård i Vä­ners­borg.

Verk­sam­he­tens lo­ka­ler, som in­nan va­rit ett storkök, har to­tal­re­no­ve­rats och ut­gör en yta på 600 kvadrat­me­ter. Barn- och ung­doms­hu­set är in­de­lat i en ung­doms­av­del­ning samt en an­nan för yng­re barn.

– Det har va­rit en lång pro­cess

och många har va­rit del­ak­ti­ga. Med en stark vil­ja och ett stort be­hov från de asyl­sö­kan­de har det va­rit möj­ligt och nu är vi igång, sä­ger Ole Gul­dahl, vd för Restad Gård Ut­bild­ning AB.

BARN- OCH UNG­DOMS­HU­SET drivs av Res­ta Gård AB och Sup­port Group Network som är en egen or­ga­ni­sa­tion för fö­re det­ta och nu­va­ran­de asyl­sö­kan­de. Fle­ra and­ra par­ter har va­rit en del av ar­be­tet och möj­lig­gjort ak­ti­vi­tets­hu­set. Un­der in­vig­ning­en fanns ma­jo­ri­te­ten av des­sa re­pre­sen­te­ra­de i publi­ken. Inam Alg­houl be­rät­tar att den se­nas­te siff­ran vi­sar att det är 350-400 ung­do­mar som ny­li­gen flyt­tat till Restad Gård.

– Det här be­ty­der myc­ket för Restad Gård och främst väl­digt myc­ket för ung­do­mar­na. De be­hö­ver en plats att kän­na sig väl­kom­na till och ett stäl­le att va­ra stol­ta över. En plats där de kan sys­sel­sät­ta sig. An­nars är det lätt att ung­do­mar­na ham­nar i si­tu­a­tio­ner och mil­jö­er som får dem att må då­ligt. Det är bätt­re att er­bju­da en sam­lings­plats och an­vän­da de­ras er­fa­ren­he­ter och kun­ska­per för att lå­ta dem lä­ra sig nya sa­ker och um­gås.

PINGIS, BILJARD, BIB­LI­O­TEK, da­to­rer och spel­rum med Plays­ta­tion är någ­ra av ak­ti­vi­te­ter­na som finns i an­lägg­ning­en re­dan vid fre­da­gens öpp­ning. De nya lo­ka­ler­na och den nya ut­rust­ning­en är yt­ter­li­ga­re ett bi­drag till de ak­ti­vi­te­ter som fun­nits se­dan in­nan på Restad Gård. Ak­ti­vi­tets­hu­set har i dag om­kring 250 med­lem­mar. Fram­ö­ver kom­mer det kon­ti­nu­er­ligt pre­sen­te­ras nya ak­ti­vi­te­ter vec­ko­vis. Näst ut är en verk­stad för hant­verk.

– Själ­va syf­tet är att ska­pa en bätt­re värld för unga och barn på Restad Gård. De vän­tar på sin fram­tid och då mås­te vi ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för ett bätt­re liv. Det här kom­mer växa och vi är väl­digt po­si­tivt in­för fram­ti­den, sä­ger Ole Gul­dahl.

Bild: ANDRE­AS OLS­SON

EN AV HJÄRNORNA BAKOM SATS­NING­EN. ”Jag och två kol­le­gor fick idén om barn- och ung­doms­hu­set. Vi skrev ner den på ett pap­per och pre­sen­te­ra­de den. När idén väl­kom­na­des bör­ja­de vi job­ba hårt och pla­ne­ra. Nu står vi änt­li­gen här, 18 må­na­der se­na­re, på in­vig­ning­en.”, be­rät­tar Inam Alg­houl.

PRESENTATION. In­led­nings­vis gick Ole Gul­dahl, vd för Restad Gård Ut­bild­ning AB, fram till mik­ro­fo­nen och be­rät­ta­de hur pro­jek­tet gått till och vad som gjorts.

Bild: ANDRE­AS OLS­SON

BYGGKRAFT. 28 asyl­sö­kan­de män an­vän­de si­na er­fa­ren­he­ter av bygg­ar­be­te i si­na hem­län­der och hjälp­te till att re­no­ve­ra lo­ka­ler­na.

DRIVANDE. ”Jag och två kol­le­gor fick idén om barn- och ung­doms­hu­set. Vi pre­sen­te­ra­de den och där­i­från bör­ja­de vi job­ba hårt och pla­ne­ra.”

ÖPP­NING. Vä­ners­borgs kom­mu­nal­råd Ma­rie Dah­lin (S) var på plats och klipp­te in­vig­nings­ban­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.