Di­gi­tal värld ska­par svå­ra av­väg­ning­ar

Ttela - - Ladare - KA­RIN PIHL Li­be­ra­la Ny­hets­by­rån

EU. Ström­nings­tek­ni­ken stop­pa­de den il­le­ga­la fil­del­ning­en. Men det be­ty­der in­te att frågan om ägan­de­rätt på in­ter­net har dött – sna­ra­re tvärtom. Många konst­när­li­ga bran­scher, in­te minst mu­sik­bran­schen, blö­der peng­ar. Det­ta be­ror in­te på att män­ni­skor kon­su­me­rar mind­re.

Or­sa­ken är att er­sätt­ning­en in­te går till upp­hovs­rätts­in­ne­ha­var­na ut­an till di­gi­ta­la platt­for­mar som Youtu­be och Fa­ce­book. År 2015 stod kul­tu­rellt in­ne­håll för 62 pro­cent av in­täk­ter­na för des­sa platt­for­mar, en­ligt Stim.

I EN­LIG­HET MED den så kal­la­de Sa­fe har­bour-re­geln kan Goog­le dock häv­da att fö­re­ta­get in­te har nå­got an­svar för det ma­te­ri­al som man tjä­nar peng­ar på. Er­sätt­ning­en som platt­for­mar­na fri­vil­ligt har av­ta­lat med mu­sik­bran­schen är för­sum­bar och lig­ger långt un­der de ni­vå­ers om ström­nings­tjäns­ter­na Spo­ti­fy och App­le Mu­sic be­ta­lar.

Nu ser det ut att bli änd­ring på det­ta. De se­nas­te åren har ett an­tal kon­tro­ver­si­el­la lag­för­slag de­bat­te­rats i Eu­ro­pa. I veckan rös­ta­de Eu­ro­pa­par­la­men­tet ige­nom det s åkal­la­de copy­right­di­rek­ti­vet, som bland an­nat syf­tar till att ge upp­hovs­rätts­in­ne­ha­va­re er­sätt­ning.

Den nya lag­stift­ning­en har fått kri­tik. Det så kal­la­de“upp ladd­nings­filt­ret” in­ne­bär att platt­for­mar­na mås­te iden­ti­fi­e­ra upp­hovs­rätts­skyd­da­de verk och t ab­ort dem f rån­si­na saj­ter-om upp­hovs­man­nen öns­kar det­ta.

Det har vis­sa ris­ker. Vad hän­der med rät­ten att ci­te­ra och rät­ten att gö­ra pa­ro­di­er? Går det ens att ut­for­ma tek­nik som gör skill­nad på en re­mix och nå­gon som rip­pat en Cd-ski­va och lad­dat upp? Ris­ken är att ihop­klipp­ta sa­tir­bil­der, så kal­la­de “me­mes”, blir omöj­li­ga att pub­li­ce­ra. Där­med in­skränks ytt­ran­de­fri­he­ten.

DÄRTILL IN­NE­HÅL­LER DEN nya lag­stift­ning­en en rad över­driv­na reg­ler, som bland an­nat ris­ke­rar att omöj­lig­gö­ra pri­vat vi­de­oupp­tag­ning från till ex­em­pel id­rotts­e­ve­ne­mang. För­hopp­nings­vis kan den fort­sat­ta lag­stift­nings­pro­ces­sen ploc­ka bort så­da­na avar­ter.

Hur de nya reg­ler­na fal­ler ut är svårt att sä­ga in­nan de tilläm­pats. Av­väg­ning­ar­na är många och svå­ra. Ytt­ran­de­fri­he­ten in­ne­bär in­te rät­ten att gratis kon­su­me­ra vad and­ra har ska­pat, men upp­hovs­rät­ten får in­te hel­ler in­ne­bä­ra in­te ett för­bud för and­ra att ci­te­ra och gö­ra sa­tir.

Att pro­ble­met ha­de va­rit mind­re om de sto­ra platt­for­mar­na fri­vil­ligt be­ta­lat skä­lig er­sätt­ning är dock up­pen­bart. Då ha­de orim­lig lag­stift­ning kanske kun­nat und­vi­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.