MP vill ha fler trä­hus i kom­mu­nen

Ttela - - Nyheter - PASI HAKOPURO 0520-42 26 84 pasi.hakopuro@ttela.se

Att byg­ga i be­tong och stål för­stär­ker växt­hu­sef­fek­ten. Där­för bör kom­mu­nen bör­ja byg­ga me­ra i trä som är me­ra mil­jö­vän­ligt. Det är in­ne­bör­den i en mo­tion från Mil­jö­par­ti­et.

Kom­mun­full­mäk­ti­ge i ons­dags var snabbt av­kla­rad, en­dast ett få­tal punk­ter fanns med på dag­ord­ning­en.

Bland an­nat en mo­tion från Mil­jö­par­ti­et som vill att Lil­la Edet, som är en väx­an­de kommun, ska för­sö­ka sty­ra över all ny­bygg­na­tion från ar­me­rad be­tong till trä­hus.

Bland an­nat ska kom­mu­nen byg­ga lä­gen­he­ter vid Ängs­hö­ken och man pla­ne­rar även att gö­ra det vid Cent­rum­hu­set, där det nu är en par­ke­ring.

Be­tong och stål är an­nars väl­digt van­ligt att byg­ga hus med, sär­skilt just stör­re hus med lä­gen­he­ter. Men även des­sa går att byg­ga i trä me­nar par­ti­et i mo­tio­nen där man tar upp Väx­jö kommun som ex­em­pel.

Men vid fram­ställ­ning av stål och be­tong släpps det ut sto­ra mäng­der kol­di­ox­id som för­stär­ker växt­hu­sef­fek­ten.

– Det är re­surskrä­van­de dess­utom. Om man byg­ger i trä blir det istäl­let en kol­di­ox­idsän­ka, sä­ger Step­han Gyl­len­ham­mar (MP).

Mo­tio­nen re­mit­te­ra­des till kom­mun­sty­rel­sen för be­red­ning.

HUS. Step­han Gyl­len­ham­mar (MP) vill att kom­mu­nen styr över bygg­na­tion från be­tong och stål till trä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.