MSB vill se forsk­ning om pa­ral­lel­la kri­ser

Ttela - - Nyheter -

KRISHAN­TE­RING: Den gång­na som­ma­rens tor­ka med skogs­brän­der, fo­der­brist och lå­ga grund­vat­ten­ni­vå­er som följd vi­sar på be­ho­vet av ökad kun­skap om hur sam­häl­let ska han­te­ra pa­ral­lel­la na­tur­re­la­te­ra­de kri­ser. Det an­ser Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap (MSB) som av­sät­ter forsk­nings­me­del till det­ta.

Myn­dig­he­ten läg­ger to­talt 55 mil­jo­ner kro­nor på nya forsk­nings­pro­jekt un­der de kom­man­de fem åren. Ut­ö­ver pro­jekt om att han­te­ra fle­ra svå­ra na­tur­hän­del­ser vill MSB ock­så se ny kun­skap om hur ar­bets­sätt på­ver­kar in­for­ma­tions­sä­ker­he­ten. Det tred­je pro­jek­tet gäl­ler kon­se­kven­ser­na av allt mer upp­kopp­la­de och sam­man­kopp­la­de sam­hälls­tjäns­ter och det fjär­de pro­jek­tet hand­lar om sam­ver­kan och led­ning vid stör­re kri­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.