”Det small till och bör­ja­de ry­ka som tu­san”

Ttela - - Nyheter -

TROLL­HÄT­TAN: På fre­da­gen in­träf­fa­de ett strö­mav­brott i fjärr­vär­me­ver­ket Stal­let bakom hög­hu­sen på Lant­man­na­vä­gen. En­ligt den bo­en­de ska det även ha rört sig om höga smäl­lar i sam­band med att ström­men gick i fjärr­vär­me­ver­ket. Ljud­ni­vån var så pass hög att det hör­des trots stäng­da dör­rar och föns­ter.

En­ligt Troll­hät­tan Ener­gis press­tjänst or­sa­ka­de strö­mav­brot­tet att det ock­så bör­ja­de ry­ka kraf­tigt från vär­me­ver­ket. Strax ef­ter av­brot­tet kom även pro­duk­tio­nen i ver­ket igång och tek­ni­ker till­kal­la­des för att gö­ra en grund­lig kon­troll. Un­der ti­den gjor­des ett till­fäl­ligt pro­duk­tions­up­pe­håll.

– Egent­li­gen hän­de ing­et med själ­va fjärr­vär­me­ver­ket och det fun­ge­rar som det ska. Men un­der strö­mav­brot­tet blås­tes ånga upp mot ta­ket och det var den som upp­fat­ta­des som rök. Ef­tersom vi el­dar trä­flis upp­står ock­så höga tryck i ver­kets ven­ti­ler, när det blir stopp kan det puf­fa till ljud­ligt från ven­ti­ler­na, upp­ger Pe­ter Eklund, drift­tek­ni­ker hos Troll­hät­tan Ener­gi vid 18.30-ti­den på fre­dags­kväl­len.

Ven­ti­ler­na fun­ge­rar som en sä­ker­hets­an­ord­ning för att und­vi­ka över­tryck i vär­me­ver­ket. Var­för det blev strö­mav­brott är oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.