Fak­ta: Barn- och ung­doms­hu­set Restad Gård

Ttela - - Nyheter -

Kost­nad: Gratis, men med­lem­skap upp­rät­tas för att ord­nings­reg­ler­na ska föl­jas och den go­da stäm­ning­en be­hål­las.

Mål­grupp: Ung­do­mar mel­lan 13 och 15 år bo­sat­ta på Restad Gård samt yng­re barn som har egen lo­kal. Syf­te: ”Att ska­pa en mö­tes­plats för barn och ung­do­mar ge­nom att er­bju­da me­nings­ful­la ak­ti­vi­te­ter och lä­ran­de för en bätt­re var­dag”. Med­lem­san­tal: 250 per­so­ner och

väx­an­de. Be­fint­li­ga/kom­man­de ak­ti­vi­te­ter: Pingis, biljard, ke­ra­mik verk­stad, da­to­rer, bib­li­o­tek, läsvrå, bok läs­nings­täv­ling, te­a­ter, schack­spel, film­hör­na, tv-spel, konstut­ställ­ning arm. m. An­tal bo­en­de på Restad Gård: Om­kring 1 000 per­so­ner (1 200 plat­ser)

Re­no­ve­rings kost­nad: Drygt 1 mil­jon kro­nor och he­la kost­na­den fi­nan­si­e­ra­des av Restad Gård AB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.