Vec­ka med fo­kus på krog­mat

Ttela - - Nyheter - MONICA SAHLBACK 0520-42 26 07 monica.sahlback@ttela.se

På mån­dag drar re­stau­rang­vec­kan igång i Troll­hät­tan. Fle­ra kro­gar ser­ve­rar då tvårät­ters me­ny­er för pri­set av 200 riks­da­ler.

Ci­ty Troll­hät­tan har kört en re­stau­rang­vec­ka un­der vå­ren i någ­ra års tid, men nu blir det förs­ta gång­en som ett an­tal kro­gar tes­tar kon­cep­tet när al­ma­nac­kan vi­sar höst.

– Vå­rens re­stau­rang­vec­ka var jät­telyc­kad, så nu hop­pas vi på ett fort­satt in­tres­se, sä­ger cent­ru­m­ut­veck­la­ren Mar­cus Pall­vid.

Åt­ta re­stau­rang­er del­tar i eve­ne­mang­et och var och en av dem er­bju­der ut­val­da två-rät­ters me­ny­er för 200 kro­nor per per­son. Vad som kom­mer att ser­ve­ras den kom­man­de veckan, 17-21 sep­tem­ber, ska en­ligt Pall­vid pre­sen­te­ras på kro­gar­nas hem­si­dor un­der hel­gen.

På Ci­ty Troll­hät­tans hem­si­da finns även upp­gif­ter om vil­ka re­stau­rang­er som del­tar i hös­tens re­stau­rang­vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.