Gu­nil­la vill fånga käns­lan i si­na mo­tiv

Ttela - - Nyheter - SVEN-GUN­NAR SVENSSON sven-gun­nar.svensson@ttela.se

Gu­nil­la Kjell­sted­ts ol­je­mo­tiv fö­re­stäl­ler träd­går­dar, blom­mor och till­hö­ran­de rek­vi­si­ta. Men av­sik­ten är in­te ba­ra att av­bil­da mo­ti­ven. – Ut­ma­ning­en är att fånga ut­tryc­ket och käns­lan, sä­ger Bengts­fors­konst­nä­ren.

Un­der lör­da­gen är det ver­nis­sage för Gu­nil­la Kjell­sted­ts ut­ställ­ning i Mel­le­ruds bib­li­o­teks kon­st­rum där hon stäl­ler ut 15 tav­lor med träd­gårds- och bloms­ter­mo­tiv.

Det är de enk­la ting­en runt oss som fång­ar hen­nes in­tres­se, det kan va­ra en vildros, vall­mo, el­ler lu­pi­ner vid väg­kan­ten. Men det är in­te själ­va av­bild­ning­en som är vik­ti­gast.

– Att fånga käns­lan och ut­tryc­ket är den sto­ra ut­ma­ning­en, mi­na mo­tiv är all­tid för­ank­ra­de i nå­gon slags upp­le­vel­se, till ex­em­pel mor­mors sy­ren­ber­så. Det är det enk­la som är det svå­ra, tycker Gu­nil­la Kjellstedt.

DET HAR IN­TE all­tid va­rit blom­mor och träd­går­dar i hen­nes konst­när­skap. På 1960-ta­let ut­bil­da­de hon sig på Konst­fack i Stock­holm och då var det sna­ra­re po­li­tis­ka mo­tiv som hyl­la­des.

– Jag är upp­växt i Bengts­fors och var­je gång jag var på be­sök hem­ma ha­de vack­ra trä­hus ri­vits och träd­går­dar för­svun­nit, till för­mån för nya fu­la bygg­na­der. Det ge­nu­i­na Bengts­fors för­svann bit för bit och jag tyck­te det var hemskt. Men un­der ti­den på Konst­fack vå­ga­de jag in­te må­la av gam­la trä­hus, det var in­te po­li­tiskt kor­rekt.

Pap­pan kom med för­sla­get att ” du som kan må­la kan ju av­bil­da det gam­la Bengts­fors” och det blev en slags vänd­punkt för Gu­nil­la Kjel­les­tedt, som gick en ut­bild­ning på Ger­les­borgs­sko­lan 1970 med Ge­org Sutt­ner och Ar­ne Isacs­son som läro­mäs­ta­re.

– I Ge­org Sutt­ners som­mar­hus blom­ma­de jag ut och bör­ja­de må­la det jag in­te ha­de vå­gat ti­di­ga­re. Och jag bör­ja­de då med det gam­la Bengts­fors, som det såg ut när jag väx­te upp.

DET RE­SUL­TE­RA­DE BLAND an­nat i en se­pa­ra­tut­ställ­ning om det gam­la Bengts­fors.

– Det var i sam­band med min 50-års­dag, för 23 år se­dan. Nu­me­ra blir det mest mo­tiv med träd­går­dar och blom­mor, be­rät­tar Gu­nil­la Kjellstedt.

Hon har ställt ut i Mel­le­ruds bib­li­o­tek två gång­er ti­di­ga­re och åter­vän­der gär­na. Hon har go­da min­nen från or­ten.

– Jag har all­tid fått ett väl­digt po­si­tivt mot­ta­gan­de här och det är en trev­lig publik, som gör att jag gär­na åter­kom­mer.

Ut­ställ­ning­en häng­er up­pe till den sjät­te ok­to­ber.

”Mi­na mo­tiv är all­tid för­ank­ra­de i nå­gon slags upp­le­vel­se” GU­NIL­LA KJELLSTEDT

Konst­när

OL­JA. Sitt vac­kert, he­ter den här ol­je­mål­ning­en av Gu­nil­la Kjellstedt, som of­tast vill be­rät­ta nå­got med si­na tit­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.