Fram­ti­dens väl­ja­re har sagt sitt

SKOL­VA­LET: SÅ RÖS­TA­DE SKO­LE­LE­VER­NA

Ttela - - Nyheter - AN­NIE GRANZELL 0521-57 59 09 an­nie.granzell@ttela.se

Även sko­le­le­ver­na i TTELA:S fy­ra kom­mu­ner har sagt sitt om vil­ka de helst ser ska sty­ra Sve­ri­ge kom­man­de fy­ra år. Val­re­sul­ta­ten är minst sagt oli­ka mel­lan kom­mu­ner­na men ock­så mel­lan var­je sko­la.

TTELA har tit­tat när­ma­re på hur fram­ti­dens väl­ja­re, skolung­do­mar­na, har rös­tat i årets skolval. In­nan vi pre­sen­te­rar hur ett par av sko­lor­na har rös­tat så kon­sta­te­rar vi att ele­ver­na i Troll­hät­tan över­vä­gan­de rös­ta­de rött, i Vä­ners­borg är det dött lopp mel­lan rött och blått, i Lil­la Edet rös­ta­de ele­ver­na på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och i Mel­le­rud är S, M och SD un­ge­fär li­ka sto­ra med en li­ten för­del Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

I fre­da­gens TTELA kun­de vi lä­sa om hur oli­ka stads­de­lar i Troll­hät­tan och Vä­ners­borg valt att rös­ta, var par­ti­er­na ha­de sitt star­kas­te stöd. De re­sul­ta­ten mat­char bra med sko­lor­na i re­spek­ti­ve om­rå­de. Ett ex­em­pel är att ele­ver­na på Kro­nan i Troll­hät­tan rös­tar likt in­vå­nar­na i stads­de­len – en för­kros­san­de se­ger för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

MEN VI BÖR­JAR med ele­ver­na i Mel­le­rud. Av dem fick Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ett enormt stort stöd, 26 pro­cent, vil­ket gör dem till störs­ta par­ti på Rå­da­sko­lan. På en de­lad andra­plats föl­jer So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mo­de­ra­ter­na.

Re­sul­ta­tet i Lil­la Edet lik­nar det i Mel­le­rud. Här rös­ta­de en av tre kom­mu­nin­vå­na­re på SD till riks­da­gen och så är det ock­så bland ele­ver­na. På Fux­er­na­sko­lan var det strax över 30 pro­cent som val­de SD som där­med blev det klart störs­ta par­ti­et. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na blev and­ra störs­ta par­ti och se­dan Väns­ter­par­ti­et med nä­ra 15 pro­cent av rös­ter­na. Cen­ter­par­ti­et kla­ra­de nätt och jämt tre-pro­centspär­ren med 3,06 pro­cent.

Så, till de två stör­re kom­mu­ner­na, Troll­hät­tan och Vä­ners­borg, där fler än en sko­la har del­ta­git i skol­va­let.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är på to­ta­len över­läg­set störs­ta par­ti bland skolung­do­mar­na i Troll­hät­tan och det störs­ta stö­det åter­finns på Kro­nan där 67,89 pro­cent har rös­tat på S. Där har ock­så Mil­jö­par­ti­et och Väns­ter­par­ti­et stöd. No­ter­bart är att Li­be­ra­ler­na in­te fick en en­da röst.

I Troll­hät­tan gör Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na si­na star­kas­te re­sul­tat på Sjun­torp­sko­lan och Kre­a­ti­va Gym­na­si­et med 35 re­spek­ti­ve 31,93 pro­cent av rös­ter­na.

Cen­ter­par­ti­et no­te­rar högst stöd hos ele­ver­na på Strömslunds­sko­lan. Mo­de­ra­ter­na har högst stöd på drott­ning Blan­kas gym­na­sie­sko­la där tre av tio ele­ver rös­ta­de på dem.

I VÄ­NERS­BORG ÄR det i stort sett dött lopp mel­lan Mo­de­ra­ter­na och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na när samt­li­ga ele­vers rös­ter räk­nas sam­man. Ba­ra 0,34 pro­cen­ten­he­ter skil­jer dem åt till Mo­de­ra­ter­nas för­del. På frisko­lor­na Fri­da­gym­na­si­et och Fri­da­sko­lan har Mo­de­ra­ter­na störst stöd lik­som på Vä­ner­par­kens sko­la. På Vä­ner­par­kens sko­la har Mil­jö­par­ti­et störst stöd med över 20 pro­cent. Det man ock­så kan sä­ga är att Mil­jö­par­ti­et har ett be­tyd­ligt stör­re stöd bland ele­ver­na i Vä­ners­borg och Troll­hät­tan än i Lil­la Edet och Mel­le­rud.

På Vä­ner­sko­lan no­te­rar vi att det röd­grö­na bloc­ket är störst. In­tres­sant är ock­så att näs­tan fem pro­cent av ele­ver­na här rös­ta­de på Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv, vil­ket skul­le ta par­ti­et in i riks­da­gen.

Bild: FRED­RIK MAG­NUS­SON

SKOLVAL. Val­del­ta­gan­det var högst bland ele­ver i Mel­le­rud med 85,8 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.