Mana­fort sam­ar­be­tar i Ryss­lands­ut­red­ning

Ttela - - Världen - TT

Paul Mana­fort, ti­di­ga­re kam­pan­j­chef för då­va­ran­de pre­si­dent­kan­di­da­ten Do­nald Trump, har nått en upp­gö­rel­se med spe­ci­alut­re­da­ren Ro­bert Mu­el­ler som le­der den så kal­la­de Ryss­lands­ut­red­ning­en. Han kom­mer nu att sam­ar­be­ta med utredarna.

Mu­el­lers stab har stru­kit brott­målså­ta­len i rätts­do­ku­men­ten och er­satt det med en upp­gö­rel­se om att Mana­fort er­kän­ner brott, sä­ger Mu­el­lers ta­les­per­son Pe­ter Carr till CNN.

På fre­da­gen er­kän­de Mana­fort två brott in­för dom­sto­len i Washing­ton DC. Sam­ti­digt ströks fem brotts­ru­bri­ce­ring­ar, rap­por­te­rar ame­ri­kans­ka me­di­er. Er­kän­nan­de­na gäl­ler kon­spi­ra­tion mot sta­ten och över­grepp i rätts­sak, rap­por­te­rar bland and­ra me­die­bo­la­get CNBC.

Upp­gö­rel­sen in­ne­bär att Mana­fort kom­mer att sam­ar­be­ta med åkla­gar­na i ut­red­ning­en av miss­tänk­ta brott med even­tu­ell kopp­ling till Trumps kam­panj och rysk in­bland­ning i pre­si­dent­va­let. Be­ske­det är ovän­tat ef­tersom att käl­lor med in­syn ti­di­ga­re har be­rät­tat för bland and­ra The Washing­ton Post att Mana­fort in­te haft för av­sikt att sam­ar­be­ta med Mu­el­ler.

En­ligt åkla­gar­na är av­ta­let om sam­ar­be­tet med Mu­el­ler 17 si­dor.

De åtals­punk­ter som nu stru­kits gäll­de bland an­nat an­kla­gel­ser om att Mana­fort ska ha lju­git för ju­sti­tie­de­par­te­men­tet och att han bru­tit mot la­gar mot ut­ländskt lob­by­ing. I dom­stols­do­ku­ment an­tyds dock att Mana­fort med­ger även des­sa hand­ling­ar, rap­por­te­rar CNN.

Även tio åtals­punk­ter som drivs av åkla­ga­re i Vir­gi­nia stryks med an­led­ning av upp­gö­rel­sen, skri­ver ny­hets­by­rån Reu­ters.

Mana­fort döm­des ny­li­gen för bland an­nat skat­te­fusk, men en and­ra rät­te­gång har va­rit pla­ne­rad för and­ra brott knut­na till val­kam­pan­jen 2016. Rät­te­gång­en skul­le in­le­das på mån­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.