”Und­vik lappt äc­ke av tids­zo­ner”

EU: OMSTÄLLNING MEL­LAN SOM­MAR- OCH VINTERTID KAN FÖRSVINNA Ett Sve­ri­ge, Tyskland och Spa­ni­en i sam­ma tids­zon, och ett Dan­mark, Frank­ri­ke och Ös­ter­ri­ke i en an­nan. Så kan det te­o­re­tiskt bli om in­te Eu-län­der­na snac­kar ihop sig.

Ttela - - Världen - WIKTOR NUMMELIN/TT OLA WESTERBERG/TT

– Bud­ska­pet är väl­digt tyd­ligt: det är dags att slu­ta blädd­ra med ti­den, sa­de Ma­res Se­fco­vic, vice ord­fö­ran­de i Eu-kom­mis­sio­nen, när tidsom­ställ­nings­för­sla­get pre­sen­te­ra­des i Brys­sel på fre­da­gen.

Den år­li­ga om­ställ­ning­en till som­mar­tid har bland an­nat mo­ti­ve­rats med ener­gi­be­spa­ring­ar, men de är mar­gi­nel­la en­ligt Se­fco­vic.

För­sla­get är att var­je med­lems­land av­gör vil­ken tid man vill ha: nor­mal­tid el­ler som­mar­tid, i det se­na­re fal­let att man by­ter tids­zon. Tan­ken är att al­la län­der som van­ligt ska gå över till som­mar­tid den 31 mars 2019, men att till­ba­ka­stäl­lan­det av kloc­kan den 27 ok­to­ber 2019 ba­ra görs av de län­der som vill ha evig nor­mal­tid (vintertid).

– Vi fö­re­slår allt­så in­te att he­la EU väl­jer an­ting­en som­mar- el­ler vintertid. Vad vi fö­re­slår är att vi al­la gör för­änd­ring­en sam­ti­digt, be­to­nar Bulc.

MED AND­RA ORD skul­le Sve­ri­ge, Dan­mark, Tyskland, Frank­ri­ke, Bel­gi­en, med fle­ra som i dag har sam­ma tid, kun­na ham­na i oli­ka

tids­zo­ner. Den som re­ser ge­nom fle­ra län­der skul­le kun­na be­hö­va stäl­la om kloc­kan fram och till­ba­ka.

Ju fler som väl­jer sam­ma tid, desto bätt­re, an­ser in­fra­struk­tur­mi­nis­ter To­mas Ene­roth (S).

– Ut­gångs­punk­ten mås­te va­ra att med­lems­sta­ter­na dis­ku­te­rar ge­men­samt hur in­fö­ran­det i så fall kan ske. Jag tror att ing­en vill se ett Eu­ro­pa med väl­digt sto­ra tids­va­ri­a­tio­ner, sä­ger han.

Han­del och rör­lig­het mås­te un­der­lät­tas, an­ser in­fra­struk­tur­mi­nis­tern. Han är ock­så an­ge­lä­gen om en bred upp­slut­ning i Sve­ri­ges riks­dag bakom en svensk po­si­tion la­gom till att frågan ska be­hand­las av med­lems­län­der­nas mi­nist­rar i de­cem­ber.

Frågan ska ock­så be­hand­las i Eu­par­la­men­tet.

– Vil­ket väg­val man gör mel­lan som­mar- och vintertid be­hö­ver nog dis­ku­te­ras or­dent­ligt bå­de in­om och mel­lan med­lems­sta­ter­na, sä­ger Ene­roth, som frå­gar sig om man blir klar med det re­dan till näs­ta år.

BRANSCHORGANISATIONEN Sve­ri­ges åke­ri­fö­re­tag har in­te ta­git ställ­ning till för­sla­get, men dess ju­ri­dis­ke sak­kun­ni­ge John Wox­ström an­ser att det väc­ker fle­ra frå­gor om en­skil­da län­der by­ter tids­zon.

– Om var­je land får be­stäm­ma skul­le det bli kom­pli­ce­rat, sä­ger han, och ger som ex­em­pel om det var oli­ka tids­zo­ner i Skå­ne och Dan­mark.

Oli­ka tids­zo­ner skul­le ock­så kun­na krång­la till det för de färd­skri­va­re som finns i åke­ri­er­nas bi­lar, an­ser Wox­ström.

Han på­pe­kar ock­så att ut­an som­mar­tid blir det mer mör­ker­kör­ning på vägar­na på som­mar­kväl­lar­na, vil­ket är en tra­fik­sä­ker­hets­risk.

FÖR ATT IN­TE ska­pa onö­dig ore­da krävs att var­je land be­stäm­mer sig minst sex må­na­der i för­väg – det vill sä­ga se­nast i slu­tet av april 2019, om tid­ta­bel­len hål­ler – vil­ken tid man tän­ker ha. Sam­ma regel ska se­dan gäl­la även fram­ö­ver: om nå­got land ång­rar sig el­ler vill by­ta tid igen mås­te man in­for­me­ra om det minst ett halv­år i för­väg.

RISK FÖR SPLITTRING. Näs­ta år kan bli det sista i EU med år­li­ga tidsom­ställ­ning­ar mel­lan som­mar- och nor­mal­tid. Men

Bild: ERIK JOHANSEN/LISE ÅSERUD/JESSICA GOW/TT

är det då som­mar­tid el­ler vintertid som ska be­hål­las? Eu-län­der­na är in­te över­ens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.