Förs­ta mån­bil­jet­ten bo­kad

Ttela - - Världen -

VÄRL­DEN: Värl­dens förs­ta mån­tu­rist har köpt sin bil­jett. El­ler åt­minsto­ne får ve­der­bö­ran­de en vän­da runt må­nen.

En­ligt Elon Musks rymd­fö­re­tag Spa­ce X ska pas­sa­ge­ra­rens iden­ti­tet av­slö­jas på mån­dag.

Upp­skjut­ning­en ska ske med BFR, en ra­ket Spa­ce X tar fram för tyng­re trans­por­ter upp i rym­den. Den­na ra­ket ska ock­så in­ne­bä­ra att USA åter blir ka­pa­belt att trans­por­te­ra ast­ro­nau­ter till In­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen (ISS), en tra­fik som en­dast Ryss­land har kla­rat av se­dan USA:S rymd­fär­jor pen­sio­ne­ra­des. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.