Fak­ta: Ti­den i EU

Ttela - - Världen -

De 28 Eu-län­der­na har i dag en ge­men­sam över­gång till som­mar­tid var­je vår och åter­gång till nor­mal­tid på hös­ten. Sam­ti­digt till­hör län­der­na tre oli­ka tids­zo­ner, jäm­fört med den så kal­la­de ko­or­di­ne­ra­de uni­ver­sal­ti­den (UTC): * Väs­teu­ro­pe­isk tid, även känd som Gre­enwich Me­an Ti­me (UTC+0): Ir­land, Por­tu­gal och Storbritannien. * Cen­tra­leu­ro­pe­isk tid (UTC+1): Bel­gi­en, Dan­mark, Frank­ri­ke, Ita­li­en, Kro­a­ti­en, Lux­em­burg, Mal­ta, Ne­der­län­der­na, Po­len, Slo­va­ki­en, Slo­ve­ni­en, Spa­ni­en, Sve­ri­ge, Tjec­ki­en, Tyskland, Ung­ern och Ös­ter­ri­ke. * Ös­teru­ro­pe­isk tid (UTC+2): Bul­ga­ri­en, Cy­pern, Est­land, Fin­land, Gre­kland, Lett­land, Li­tau­en och Ru­mä­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.