Här gym­mar du gratis he­la dyg­net

Ttela - - Konsument -

TRÄ­NING: Gö­te­borgs ute­gym kos­tar ing­et för dig som trä­nar. Nu ska det bli än­nu lät­ta­re för in­vå­nar­na att kom­ma igång. Det är in­te själv­klart för al­la hur ut­rust­ning­en ska an­vän­das. Där­för er­bju­der nu Gö­te­borgs stad gratis trä­ningstips och in­struk­tion i ute­gym­men un­der hös­ten. Vid nio till­fäl­len kom­mer gy­m­in­struk­tö­rer att fin­nas på plats i fy­ra oli­ka ute­gym för att ge tips och in­spi­ra­tion. Det sker i Slotts­sko­gen, Kviberg och Ska­tås samt på den nya an­lägg­ning­en i Rud­da­len. Skyl­tar med tyd­li­ga in­struk­tio­ner kom­mer ock­så att in­stal­le­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.