ARN: Köp­te dubb­la re­sor trots ”var­ning”

Ttela - - Konsument - LE­NA STRÖMBERG le­na.strom­berg@gp.se

Man­nen köp­te en re­gul­jär flyg­re­sa för två per­so­ner från Gö­te­borg till Fort Lau­der­da­le i Flo­ri­da och be­ta­la­de 8 716 kro­nor. När han fick två mejl om att re­se­bo­la­get in­te fått in­be­tal­ning­en be­ta­la­de han sam­ma sum­ma en gång till.

Kon­su­men­ten gjor­de över­fö­ring­en via sitt Mas­ter­card. När han upp­täck­te miss­ta­get om den dubb­la be­tal­ning­en tog han kon­takt med flyg­bo­la­get, som skul­le gö­ra åter­be­tal­ning­en till re­se­bo­la­get, som i sin tur skul­le åter­be­ta­la be­lop­pet till ho­nom.

När re­se­nä­ren se­dan in­te fick full åter­be­tal­ning från re­se­bo­la­get RCG.SE (Re­se­cent­rum) an­mäl­de han sa­ken till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, som av­slog kon­su­men­tens be­gä­ran om åter­be­tal­ning av res­te­ran­de 2 359 kro­nor.

RCG har mot­satt sig kra­vet och skri­ver i sitt svar till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den att kun­dens förs­ta bok­ning för­blev obe­tald och av­bo­ka­des där­för av re­se­bo­la­get. Åt­ta mi­nu­ter se­na­re ska­pa­des yt­ter­li­ga­re en bok­ning av kun­den. Även den för­blev obe­tald och av­bo­ka­des.

FEM MI­NU­TER SE­NA­RE gjor­des en tred­je bok­ning som verk­ställ­des med ett Mas­ter­card. ”Kun­den fick be­kräf­tel­se, kvit­to och e-bil­jett per e-post. Kun­den ska­pa­de en fjär­de bok­ning 19 mi­nu­ter se­na­re.” Pro­ce­du­ren upp­re­pa­des.

En­ligt RCG har kun­den allt­så verk­ställt två se­pa­ra­ta bok­ning­ar ge­nom att sig­ne­ra des­sa. ”Ef­tersom kun­den har an­vänt sam­ma e-post­a­dress för samt­li­ga bok­ning­ar, har kun­den re­dan ef­ter sin förs­ta bok­ning be­hövt pas­se­ra den spärr som finns som var­nar kun­den för att det re­dan finns en bok­ning re­gi­stre­ra­de på sam­ma e-post­a­dress. Den­na spärr har kun­den tryckt sig för­bi.”

Kun­den har bli­vit åter­be­tald en­ligt gäl­lan­de vill­kor och de­bi­te­rats för ser­vice­taxa, vil­ket ”bo­la­get har in­for­me­rat ho­nom om fle­ra gång­er”.

DET ÄR IN­TE nå­got fel i bok­nings­tjäns­ten som va­rit or­sa­ken, vil­ket ut­red­ning­en i ären­det ger stöd för. All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den skri­ver i sitt be­slut att RCG in­te kan las­tas för det in­träf­fa­de. Kon­su­men­tens krav på yt­ter­li­ga­re åter­be­tal­ning av­slogs av nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.