Show­sko­lan går all in för 60-ta­let

Ttela - - Nöje - MIA THORNBERG 0520-42 26 02 mia.thornberg@ttela.se

Det när­mar sig skarpt läge för Show­sko­lan och nya mu­si­ka­len ”Hair­spray”. Om ba­ra ett par vec­kor är det pre­miär­dags för Ag­ne­ta Granqvist & Co.

Det är slu­tet på en lång re­sa som när­mar sig må­let – och sam­ti­digt bör­jan på en ny. Mu­sikal­gäng­et har re­pat hårt un­der lång tid och har sam­ti­digt ska­pat de­kor, fix­at med klä­der och allt an­nat run­tom­kring. Det är så kon­cep­tet med Show­sko­lan fun­ge­rar, al­la får hjäl­pa till med al­la bi­tar.

– Just nu är vi i fa­sen där rätt de­kor ska in och ut på sce­nen på rätt tid och rätt stäl­le och det är in­te all­tid så lätt, sä­ger kvin­nan bakom bå­de Show­sko­lan och fö­re­ställ­ning­en, Ag­ne­ta Granqvist.

RUNT ORIGINALHISTORIEN i ”Hair­spray” har hon skri­vit och spun­nit en ny be­rät­tel­se och mu­si­kal. I fo­kus för be­rät­tel­sen, som ut­spe­las i 60-ta­lets USA, står den unga Tra­cy (spe­lad av Hil­ma Pers­son), som dröm­mer om att få va­ra med som dan­sa­re i veckans en­da, sto­ra tv-show. Al­la tycker dock in­te att det är en sär­skilt bra idé och kring des­sa mot­sätt­ning­ar mel­lan dröm­mar och sam­häl­lets normer och för­vänt­ning­ar rul­lar hand­ling­en vi­da­re.

– Sto­ryn är en­kel och stund­tals ba­nal men med ett tyd­ligt och vik­tigt bud­skap: al­la har sin plats och sin rätt att dröm­ma – och dröm­mar kan slå in, sä­ger Ag­ne­ta Granqvist.

I CENT­RUM FÖR det he­la fi­gu­re­rar även Tra­cys ri­val Am­ber (Alex­an­dra Jonsson) och Tra­cys mam­ma Ed­na, som spe­las av Hen­rik Jen­sen. Rol­len har ti­di­ga­re bland an­nat gjorts av John Tra­vol­ta och Rolf Lass­gård.

En­semb­len ställs in­för många ut­ma­ning­ar på sce­nen.

– Det är väl­digt många sång- och dans­num­mer och al­la är med i al­la num­mer, så de får VERK­LI­GEN be­kän­na färg, fort­sät­ter Ag­ne­ta och kon­sta­te­rar, ge­nom en snabb hu­vud­räk­ning, att mu­si­ka­len in­ne­hål­ler 18 lå­tar.

– Och det är många oli­ka sti­lar, det blir allt från show­dans med käp­par till cha-cha-cha och ji­ve.

UN­DER SOM­MA­REN HAR gäng­et gett smak­prov ur fö­re­ställ­ning­en un­der Aqua Blå i Vä­ners­borg, Ka­na­ly­ran i Mel­le­rud, Fal­lens da­gar och Al­li­anslop­pet i Troll­hät­tan samt i af­färs­hu­sen Oden och Etage. För när­va­ran­de re­par de tre till fy­ra da­gar i veckan i Folku­ni­ver­si­te­tets lo­ka­ler mitt emot Fol­kets hus i Troll­hät­tan, där pre­miä­ren äger rum den 29 sep­tem­ber.

– Det är en för­mån att kun­na re­pa på en rik­tig scen. Se­dan flyt­tar vi själ­va över al­la gre­jer till Fol­kets hus sista veckan för att re­pa på He­be­te­a­terns scen.

Scen­klä­der är re­dan kla­ra för he­la en­semb­len.

– Ja­ja­men och det blir 60-tal all in med klän­ning­ar, tyll­kjo­lar och det he­la. Och till det blir det själv­klart 60-tals­höga fri­sy­rer! sä­ger Ag­ne­ta.

Ef­ter pre­miär­kväl­len spe­las fö­re­ställ­ning­en i Troll­hät­tan även hel­gen där­på. Där­ef­ter vän­tar Re­gi­on­te­a­ter Väst i Ud­de­val­la 13/10, Kul­tur­bru­ket på Dal i Mel­le­rud 19/10 samt Vä­ners­borgs te­a­ter 26/10 och 27/10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.