Gro­te­scomu­si­kal vann Guldro­sen

Ttela - - Kultur & Nöje - ANN EDLIDEN/TT

Gro­te­scos flyk­ting­mu­si­kal be­lö­nas med tv-pri­set Guldro­sen för bäs­ta hu­mor­pro­gram. Det är fjär­de gång­en en svensk tv-pro­duk­tion tar hem det pre­stige­fyll­da pri­set, som de­las ut i Ber­lin.

Av­snit­tet Flyk­ting­kri­sen – en mu­si­kal var en del i se­ri­en Gro­te­scos sju mäs­ter­verk och sän­des i SVT i no­vem­ber 2017. Tan­ken bakom av­snit­tet var att skild­ra nå­got som låg nä­ra i ti­den. Till en bör­jan var grup­pen in­ne på att väl­ja ett mer lätt­samt äm­ne.

– Men se­dan kom vi på att vi vil­le gö­ra en mu­si­kal och det var så idén om att gö­ra någon­ting om flyk­ting­kri­sen föd­des, har Hen­rik Dorsin ti­di­ga­re sagt till TT.

NU BE­LÖ­NAS AV­SNIT­TET med det mest an­ri­ka tv-pri­set i Eu­ro­pa. Se­nast ett svenskt hu­mor­pro­gram pla­ce­ra­de sig i täv­ling­en var 2002, då Hipp hipp, som då fick en sil­ver­ros, nu­me­ra vin­ner även hu­mor­pro­gram­men en guld­ros.

Flyk­ting­kri­sen – en mu­si­kal är en sa­ti­risk be­trak­tel­se av det po­li­tis­ka spe­let kring det sto­ra mot­ta­gan­det av flyk­ting­ar un­der hös­ten 2015. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven spe­las av Hen­rik Dorsin och öv­ri­ga Gro­te­scomed­lem­mar por­trät­te­rar bå­de in­hems­ka och in­ter­na­tio­nel­la po­li­ti­ker, som Tysklands Ang­e­la Mer­kel.

”VI ÄR SÅ GLA­DA och stol­ta att Gro­te­sco fått en så tung in­ter­na­tio­nell ut­mär­kel­se. Gro­te­scogäng­et har en unik för­må­ga att träff­sä­kert skäm­ta kring så­väl det ak­tu­el­la och all­var­li­ga som det var­dag­ligt ab­sur­da. Vi är otro­ligt gla­da att få job­ba till­sam­mans med dem”, sä­ger Le­na Gla­ser, pro­gram­di­rek­tör på SVT i ett press­med­de­lan­de. * Tv-fes­ti­va­len Ro­se d’or föd­des 1954 i Montreux i Schweiz och gick un­der många år un­der nam­net Montreux-fes­ti­va­len. 1961 togs fes­ti­va­len över av Eu­ro­vi­sion, som sor­te­rar un­der den eu­ro­pe­is­ka ra­dio- och tv-uni­o­nen, EBU. Nu­me­ra ar­ran­ge­ras täv­ling­en på oli­ka plat­ser i Eu­ro­pa var­je år.

* Svens­ka pro­gram har till­de­lats pri­ser fle­ra gång­er, bland an­nat Sil­ver­ro­sen och Brons­ro­sen, som nu­me­ra är bort­tag­na, och det sär­skil­da hu­mor­pri­set.

* 1962 vann Åke Falcks bi­drag Kas­kad bå­de Guldro­sen och press­pri­set.

* 1973 fick Not so ve­ry im­por­tant pe­op­le bå­de Guld­ros och press­pris. För pro­gram­met stod Torbjörn Ax­el­man, Lars Eg­ler och Lee Ha­zelwood.

* 1987 vann Helt Apro­på-gäng­et Guldro­sen med pro­gram­met The Pri­ze.

* 2002 vann Hipp hipp förs­ta pris i hu­mor­ka­te­go­rin.

* 2014 fick on­li­ne- och ra­di­o­pro­gram för förs­ta gång­en va­ra med och täv­la, och då er­öv­ra­de ra­di­o­pro­gram­met Spa­nar­na i P1 en Guld­ros.

* 2016 vann den årets svens­ka pro­duk­tio­nen av Eu­ro­vi­sion Song Con­test.

Bild: HEN­RIK MONTGOMERY

VIN­NA­RE. Hen­rik Dorsin spe­la­de stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven i Gro­te­scos flyk­ting­mu­si­kal, som nu vun­nit tv-pri­set Guldro­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.