Svensk­ätt­ling­ar till­ba­ka: ”Helt över­väl­di­gan­de”

Ttela - - Kultur & Nöje - SOFIA SUND­STRÖM/TT MA­TIL­DA KVARNSTRÖM LANTZ/TT

De­ras för­fä­der tog bå­ten över At­lan­ten i hopp om ett nytt och bätt­re liv i Ame­ri­ka – nu kom­mer svensk­ätt­ling­ar­na till­ba­ka. Tio nya ame­ri­ka­ner sö­ker si­na svens­ka röt­ter i hös­tens Allt för Sve­ri­ge. – Det var fint att få li­te svar och av­slö­ja någ­ra hem­lig­he­ter, sä­ger del­ta­ga­ren Da­vid Neslund.

Nu drar en ny sä­song av Svt­se­ri­en Allt för Sve­ri­ge igång, och tio ame­ri­kans­ka svensk­ätt­ling­ar åker över At­lan­ten för att sö­ka ef­ter si­na blå­gu­la röt­ter. Men för att få stan­na i pro­gram­met och få re­da på så myc­ket som möj­ligt om si­na svens­ka släk­ting­ar mås­te de be­seg­ra varand­ra i oli­ka täv­ling­ar.

EN AV ÅRETS del­ta­ga­re är Da­vid Neslund från Alas­ka. Även hans fru Christine har nor­diskt på­brå, och till­sam­mans har de sö­ner­na Björn och Leif.

– När jag fick hö­ra att pro­gram­met hand­lar om fa­milj blev jag di­rekt in­tres­se­rad. Det finns ingen­ting vik­ti­ga­re än fa­mil­jen, sä­ger han.

Sett till na­tu­ren är Sve­ri­ge och Alas­ka rätt li­ka varand­ra, tycker Da­vid Neslund, och han be­rät­tar att han även kom väl­digt bra över­ens med svens­kar­na.

– Det är in­te me­ning­en att lå­ta som en kli­ché, men det kän­des verk­li­gen som hem­ma. Jag har ald­rig nå­gon­sin va­rit så långt från mitt hem ut­an att kän­na att jag har läm­nat det, sä­ger han.

Christi­na Wight såg an­non­sen för pro­gram­met på in­ter­net, men trod­de till en bör­jan att det hand­la­de om rik­tad re­klam från fö­re­tag som vil­le åt hen­nes per­son­upp­gif­ter. När hon in­såg att så in­te var fal­let sök­te hon, och kom med.

– Det var helt över­väl­di­gan­de, jag ha­de ald­rig va­rit i Eu­ro­pa ti­di­ga­re och trod­de att jag ald­rig skul­le få möj­lig­het att åka till Sve­ri­ge, be­rät­tar hon.

CHRISTI­NA WIGHTS svens­ka far­mor över­gav al­la svens­ka tra­di­tio­ner när hon gif­te sig. Trots det har Christi­na Wight fått upp­le­va ett lu­ci­a­fi­ran­de ge­nom sin svens­ka kom­pis i USA, men läng­tar ef­ter att få re­da på mer om ar­vet från sin fa­ders si­da.

– Min mam­ma är från Ko­rea så jag har ex­po­ne­rats myc­ket för ko­re­ansk kultur och är en stolt ko­re­an. Men den svens­ka kul­tu­ren har jag in­te bli­vit ex­po­ne­rad för ti­di­ga­re så det här var en möj­lig­het för mig att kny­ta an till min far­mor som in­te läng­re är med oss, sä­ger hon.

OCH HUR VAR stäm­ning­en i gäng­et den här sä­song­en? Top­pen­bra, en­ligt Da­vid Neslund.

– Vi blev snabbt en väl­digt sam­man­svet­sad grupp, vi ha­de al­la väl­digt oli­ka bak­grun­der och livs­si­tu­a­tio­ner, men vi kom varand­ra så nä­ra och bygg­de upp en väl­digt stark och djup kopp­ling till varand­ra som för­änd­ra­de oss al­la. Att få upp­le­va det här till­sam­mans var djupt rö­ran­de.

Allt för Sve­ri­ge får säsongspremiär i SVT1 i mor­gon. Ta­nya Ed­gil, 39, stu­de­ran­de hem­ma­fru, Ala­ba­ma

Christi­na Wight, 37, spe­ci­allä­ra­re, Ten­nes­see

Do­mo­ni­que Jack­son-rus­sel, 34, ju­rist, Washing­ton

Su­san Sny­der, 58, säl­ja­re, New Mex­i­co

Ashley Mul­li­nax, 32, för­s­kol­lä­ra­re, Vir­gi­nia

Da­vid Neslund, 42, de­sig­ner, Alas­ka

Andrew Mor­ri­son, 28, do­ku­men­tär­fil­ma­re, Min­ne­so­ta * Ke­vin Chown, 48, rock­mu­si­ker, Michi­gan * Ky­le John­son, 29, lä­ra­re, Min­ne­so­ta * Lou­is Lars­son, 52, mu­siklä­ra­re, Ken­tucky

Bild: MAG­NUS LIAM KARLS­SON

I SVE­RI­GE. Årets Allt för Sve­ri­ge-del­ta­ga­re: Ke­vin Chown, Ashley Mul­li­nax, Andrew Mor­ri­son, Su­san Sny­der, Christi­na Wight, Do­mo­ni­que Jack­son-rus­sel, Lou­is Lars­son, Da­vid Neslund, Ky­le John­son och Ta­nya Ed­gil till­sam­mans med pro­gram­le­da­ren An­ders Lun­din

TÄV­LAR. Christi­na Wight är en av årets del­ta­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.