VBK – elit­klub­ben där al­la är som en fa­milj

BOX­NING: BREDD, FRAMTIDSLÖFTEN OCH ELIT TILL­SAM­MANS

Ttela - - Sport - JOHANNA JOSEPHSSON 0520-42 27 46 johanna.josephsson@ttela.se

Från latt­jan­de kom­pis­gäng till elit­klubb. Vä­ners­borgs box­nings­klubbs ut­veck­ling de se­nas­te åren är im­po­ne­ran­de. Nu skör­dar klub­ben fram­gång ef­ter fram­gång. – För­ut fick mi­na box­a­re kol­la på hur svens­ka mäs­tar­na box­a­des, nu är det mi­na box­a­re folk kol­lar på, sä­ger klub­bens trä­na­re Al­nes Ome­ro­vic.

Det här är be­rät­tel­sen om en klubb som för ba­ra någ­ra år se­dan höll till i en li­ten lo­kal på Restad gård och be­stod av ett gäng gam­la kom­pi­sar som gil­la­de att box­as med varand­ra.

I dag ser det mesta an­norlun­da ut.

För­u­tom kanske just det där med ett gäng kom­pi­sar som trä­nar till­sam­mans. Det är näm­li­gen pre­cis så det känns när man kli­ver in i klub­bens lo­kal på fjär­de vå­ning­en i hu­set Fre­gat­ten.

– Al­la här är så snäl­la mot varand­ra. Jag har tes­tat många spor­ter, men ing­en­stans har folk va­rit så snäl­la som här, sä­ger 11-åri­ga Nel­lie Eklund.

NEL­LIE HAR TRÄ­NAT box­ning i ett och ett halvt år. För ett år se­dan fick hon säll­skap av sin pap­pa Ste­fan Lind och nu trä­nar de i sam­ma grupp. Vem som är bäst är de bå­de över­ens om.

– Nel­lie är duk­ti­ga­re än vad jag är. Men det är smäl­lar man får ta, bok­stav­ligt ta­lat, sä­ger Ste­fan Lind och stäm­mer in i dot­terns hyll­nings­kör av klub­ben.

– Det är en här­lig ge­men­skap. Det är en väl­digt blan­dad grupp där al­la har oli­ka bak­grund, men vi re­spek­te­rar varand­ra. Pre­cis så som det bor­de va­ra i res­ten av sam­häl­let.

NEL­LIE OCH STE­FAN är bå­de re­pre­sen­tan­ter av en del av klub­ben – bred­den.

Den and­ra de­len är spet­sen, det som har satt Vä­ners­borg på kar­tan i box­nings-sve­ri­ge. Där finns fram­gång­ar som... ... Sm-guld till Ma­ri­an­ne Ahl­borg, som nu­me­ra äg­nar sig åt box­ning på hel­tid.

... lands­lags- och Em-de­but för sam­me Ahl­borg.

... de­but i ju­ni­or­lands­la­get för Ta­her Ibra­him­zad med ett Nm-guld som re­sul­tat.

... guld på ju­ni­or-sm och el­va seg­rar av el­va möj­li­ga för Mu­zam­mil ”Mus­se” Ak­ba­ri. Han har dock läm­nat klub­ben då han flyt­tat till Stock­holm för att bör­ja på box­nings­gym­na­si­um.

– Vi är, och täv­lar, bland de bäs­ta i Sve­ri­ge, och har bör­jat ta hem tit­lar. Som klubb kom­mer vi in­te hög­re i Sve­ri­ge, sä­ger Al­nes Ome­ro­vic.

Men nog om histo­ria.

NU ÄR FO­KUS på fram­ti­den, och där vän­tar brå­da da­gar för Al­nes. Snart åker han näm­li­gen till­sam­mans med ett gäng box­a­re från Sve­ri­ge, bland and­ra VBK:S Ma­ri­an­ne Ahl­borg och Toni No­h­ra, till Ni­ge­ria för lands­kamp mot box­a­re från Ni­ge­ria.

Ba­ra da­gar ef­ter att de lan­dat i Sve­ri­ge igen är det dags för box­nings­ga­la.

Den 6 ok­to­ber smäl­ler det, pre­cis som för­ra året, en hel­kväll med box­ning i id­rotts­hu­set i Vä­ners­borg.

– I år blir det två täv­ling­ar på en dag. Först kör de yng­re, un­der 15 år, se­dan blir det li­te pa­us in­nan se­ni­o­rer­na kör på kväl­len, sä­ger Al­nes Ome­ro­vic.

PÅ GA­LAN KOM­MER bå­de framtidslöften och elit­box­a­re från klub­ben att vi­sa upp sig. För Nel­lie Eklunds del blir det de­but.

– Det känns li­te pir­rigt, men jag läng­tar jät­te­myc­ket. Tills dess ska jag trä­na myc­ket och för­sö­ka hit­ta bra tek­nik, sä­ger hon.

Ef­ter ga­lan finns stör­re dröm­mar hos Al­nes Ome­ro­vic.

– Må­let är att växa än­nu mer. Och dröm­men är att kun­na ha box­nings­klub­ben öp­pen från mor­gon till kväll så att man kan trä­na när som helst.

FO­KUS. Nel­lie Eklund övar tek­nik mot klub­bens trä­na­re Al­nes Ome­ro­vic. På box­nings­ga­lan den 6 ok­to­ber ska hon gå sin förs­ta match.

Bild: JOHANNA JOSEPHSSON

IN­STRUK­TIO­NER. Nel­lie Eklund in­stru­e­rar Kristi­jan Ra­ma­da­no­vic (till väns­ter) och Qais Jo­sef.

TILL­FÄL­LIGT. Ste­fan Lind, pap­pa till Nel­lie, och Al­nes Ome­ro­vic kol­lar när grup­pen trä­nar.

LE­DER. Andre­as Fors­gren (i mit­ten) hål­ler i upp­värm­ning­en för ny­bör­jar­grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.