Många har chans att hö­ja fot­bol­lens sta­tus i om­rå­det

Ttela - - Sport -

Det bör­jar dra ihop sig i de lo­ka­la fot­bolls­se­ri­er­na. Nu ska ag­nar­na skil­jas ifrån ve­tet. Och det är oli­i­id­ligt spän­nan­de! Nå­ja, det kanske är att ta i med tan­ke på den re­la­tivt lå­ga klass som fot­bol­len i vårt om­rå­de hål­ler – fjär­de­di­vi­sio­nen som bäst på herr­si­dan och tred­je bland da­mer­na – men fak­tum är att väl­digt många lag fak­tiskt kri­gar i top­pen av fle­ra serier och där­med har chans till upp­flytt­ning.

Och om så sker skul­le det be­ty­da en ef­ter­läng­tad höj­ning av sta­tu­sen på fot­bol­len i Tvåstad samt i Mel­le­rud och Lil­la Edets kom­mu­ner.

Mest fo­kus rik­tas av na­tur­li­ga skäl på FC Troll­hät­tan och klub­bens jakt på en plats i näs­ta års di­vi­sion 1. Det har sett väl­digt bra ut un­der i stort sett he­la sä­song­en, men för­lus­ten för­ra hel­gen i Stenungsund in­te ba­ra oro­ar ut­an re­sul­te­ra­de dess­utom i att Karl­stad BK pas­se­ra­de i ta­bel­len och nu top­par di­vi­sion 2 Nor­ra Gö­ta­land.

EF­TER EN VÅRSÄSONG spräng­fylld av po­äng och plus­mål har det vis­ser­li­gen bli­vit fy­ra seg­rar på sex höst­mat­cher, men po­äng­för­lus­ten (1-1) mot VIF i slut­mi­nu­ter­na och 2-0-tap­pet till för­lust se­nast – li­ten knäck för själv­för­tro­en­det? – har spet­sat till si­tu­a­tio­nen för Wil­li­am Lundins gäng.

Vis­ser­li­gen har man sex om­gång­ar fö­re slu­tet fort­fa­ran­de se­rie­se­ger­av­gö­ran­det i eg­na hän­der om man går fullt fram till sista om­gång­en och där hem­ma­beseg­rar KBK, men det kan bli kni­vigt att krys­sa sig för­bi al­la blind­skär.

Å and­ra si­dan har Lennart ”Kral” An­ders­sons gäng ett par rik­tigt svå­ra mat­cher kvar och då tän­ker jag i förs­ta hand på Gaut­hiod och VFK, bå­da bor­ta. För in­te kan väl jum­bo­la­get FBK Karl­stad skräl­la i ef­ter­mid­da­gens der­by på Våx­näs IP?! Många lo­ka­la lag gör bra ifrån sig på oli­ka di­vi­sions­ni­vå och om pus­sel­bi­tar­na fal­ler på plats så har åt­minsto­ne någ­ra ta­git ett skutt upp­åt när se­ri­er­na gör bok­slut i ok­to­ber.

PÅ VÄG UPP­ÅT i se­ri­e­sy­ste­met är ock­så Troll­hät­tans BOIS som verk­li­gen har skaf­fat sig slag­lä­ge som trea i di­vi­sion 3 Mel­lers­ta Gö­ta­land. Det­ta ef­ter en smått osan­no­lik räc­ka mat­cher om 13 ra­ka ut­an för­lust. In­te se­dan den 11 maj har Fred­rik Bengts­son och hans man­skap tving­ats knal­la av pla­nen som för­lo­ra­re, den gång­en mot Mel­le­ruds IF på Rå­da­val­len.

Fy­ra om­gång­ar åter­står och BOIS mö­ter de fy­ra ta­bell­mäs­sigt säms­ta la­gen i se­ri­en med bör­jan mot IFK Sköv­de FK bor­ta i mor­gon. Se­rie­se­ger, kval el­ler ing­et­de­ra är frågan?

I fy­ran har IFK Troll­hät­tan im­po­ne­rat stort un­der höstupp­tak­ten och fem ra­ka seg­rar har fört upp ge­nom­sym­pa­tis­ke trä­na­ren Sev­daim Haj­ras gäng på kval­plats.

I väst­ra fem­man är det en tve­kamp mel­lan Troll­hät­tans Sy­ri­ans­ka och Troll­hät­tans FK om even­tu­ell upp­flytt­ning och i Dals­land ut­käm­pas ett tre­kej­sarslag mel­lan Hå­freström, Brå­lan­da och Åsebro i top­pen av ta­bel­len. Som­mar­tor­kan är glömd, nu vrä­ker reg­net ner i stort sett var­je dag. Och min oro ökar för, att när det gäl­ler som mest på slu­tet av se­ri­e­spe­let blir un­der­la­get som sämst.

PÅ DAMSIDAN HOP­PAS vi väl al­la att Skof­te­byns IF ska kun­na be­hål­la sin di­vi­sion 1-sta­tus vil­ket är li­ka vik­tigt som att FCT lig­ger en di­vi­sion hög­re än al­la and­ra bland her­rar­na, det ut­veck­lar fot­bol­len och ökar in­tres­set ge­ne­rellt för den lo­ka­la fot­bol­len.

I Lil­la Edets kommun hålls många tum­mar för Lödö­se Ny­gårds da­mer som spe­lar en helt av­gö­ran­de match om se­rie­se­gern näs­ta lör­dag på Tav­le­bordsval­len mot ta­bel­let­tan Orust (en po­äng fö­re).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.