”Kal­la kri­get har bör­jat”

Ttela - - Sport - MARTIN AHLIN

Åsebro mot Brå­lan­da – ett i van­li­ga fall hett der­by. Den här gång­en än­nu mer än så. – ”Kal­la kri­get” har bör­jat, sä­ger Åif-trä­na­ren Per Arons­son, re­do att nol­la so­nen Erik.

Med fy­ra om­gång­ar kvar av dals­lands­fem­man bör­jar sa­ker stäl­las på sin spets. Hå­freström le­der fort­fa­ran­de se­ri­en – två po­äng fö­re Brå­lan­da, som i dags­lä­get par­ke­rar på den öv­re kval­plat­sen, samt yt­ter­li­ga­re en fö­re Åsebro.

På sön­da­gen möts ock­så de två sist­nämn­da i ”en gans­ka vik­tig match”, som Per Arons­son ut­tryc­ker det.

– För oss är det ba­ra se­ger som gäl­ler, an­nars har vi ing­en chans att stö­ra Hå­freström. Vi får gå fullt om vi ska kun­na vin­na se­ri­en över­hu­vud­ta­get, sä­ger han.

PÅ AND­RA SI­DAN mitt­lin­jen står Ron­ny Fred­riks­son, en gång i ti­den Per Arons­sons di­striktslagsträ­na­re, nu hu­vud­an­sva­rig för ett formstarkt Brå­lan­da.

– Jag är re­a­list och tror att Hå­freström ”går rent” i si­na åter­stå­en­de mat­cher. Det mest tro­li­ga är att vi och Åsebro slåss om kval­plat­sen och själv­klart går vi för se­ger, men jag skul­le kanske in­te bli fruk­tans­värt miss­nöjd om det slu­ta­de 1-1 hel­ler, re­so­ne­rar Fred­riks­son.

Ett av hans trumf­kort i der­bymö­tet på Ru­de­vi är Erik Arons­son, Pers 17-åri­ge son som är mål­bäst (9) i Brå­lan­da un­der den här sä­song­en.

– Jag tror nog kanske att det är värst för ho­nom att mö­tas så här, men ”kal­la kri­get” har ju re­dan bör­jat. Det blir en del psyk­ning­ar, sä­ger Per Arons­son.

Erik har, pre­cis som Brå­lan­das and­ra unga ta­lang­er, sva­rat väl på den höj­da trä­nings­do­sen och fått se den ge re­sul­tat.

– Vi kör över la­gen när de bör­jar krok­na. Kil­lar­na har även kom­mit in i det nya spel­sät­tet och fram­för allt är vårt kol­lek­ti­va för­svars­spel rik­tigt bra. Vi har in­te släppt in ett en­da spel­mål på fem, sex mat­cher, kon­sta­te­rar Fred­riks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.