”Det är nu det gäl­ler”

Ttela - - Sport - JOHANNA JOSEPHSSON 0520-42 27 46 johanna.josephsson@ttela.se

För­ra helgens för­lust bor­ta mot bot­ten­kol­le­gan Äm­ter­vik in­ne­bär att Skof­te­byn på rik­tigt är in­dra­get i bot­ten­stri­den. Nu är det kni­ven mot stru­pen un­der de res­te­ran­de fy­ra om­gång­ar­na. – Det är nu det gäl­ler, nu av­görs det, sä­ger Skof­te­byns Linn Hägg.

Bot­ten­stri­den i di­vi­sion 1 Nor­ra Gö­ta­land är i full gång. Med fy­ra mat­cher kvar skil­jer det ba­ra en po­äng mel­lan Skof­te­byn och QBIK ovan­för ned­flytt­nings­strec­ket och Äm­ter­vik un­der. När se­ri­en av­slu­tas den 7 ok­to­ber kom­mer en av de tre klub­bar­na in­te läng­re att va­ra ett di­vi­sion 1-lag.

– Nu lig­ger vi på den po­si­tion vi lig­ger, och vi är väl med­vet­na om att det är nu det gäl­ler. Vi kom­mer gö­ra allt vi kan för att kla­ra oss kvar, sä­ger Linn Hägg.

PÅ SÖN­DAG BÖR­JAR slut­spur­ten mot för­ny­at kon­trakt i di­vi­sion 1. Då kom­mer ta­belltvå­an Rävå­sen på be­sök till Ny­sät­ra och för Skof­te­byn är det ba­ra po­äng som gäl­ler.

– Det är en spän­nan­de match, det är så­da­na mat­cher som man mås­te äls­ka att spe­la. Det är ba­ra vin­na, vin­na, vin­na som gäl­ler, sä­ger Hägg och fort­sät­ter:

– Rävå­sen är ett duk­tigt lag, men sist vi möt­te dem var vi än­då där så det är ing­et omöj­ligt mot­stånd att slå. Myc­ket sit­ter men­talt.

Men lätt kom­mer det in­te att bli, det är man med­vet­na om.

– Jag ser det här som den ab­so­lut svå­ras­te mat­chen av de vi har kvar. Rävå­sen har, till skill­nad från Gaut­hiod, Gö­te­borg och Alingsås, nå­got att spe­la för. De kan fort­fa­ran­de vin­na se­ri­en. Men det är kanske just då som vi ska över­ras­ka, sä­ger Pa­trik Thu­lin, trä­na­re i Skof­te­byn.

Till mat­chen gäl­ler det att Skof­te­byn kom­mer igång med mål­skyt­tet igen, då la­get in­te har gjort mål på de se­nas­te tre mat­cher­na.

– Vi har haft det tungt se­dan mat­chen mot Rös­sö där vi gjor­de en bra in­sats. Men se­dan dess har vi in­te gjort nå­got mål. Vi har än­då pre­ste­rat bra, men vi mås­te få med oss nå­got. Po­äng är det en­da som gäl­ler nu, sä­ger Thu­lin.

GLÄD­JAN­DE NY­HE­TER IN­FÖR mat­chen är att lag­kap­te­nen Isa Moss­berg är till­ba­ka i la­get, sam­ti­digt är det fort­satt re­hab för ryggont som gäl­ler för Jessica Back­man.

Bild: SE­BASTI­AN LAMOTTE

DEBUTANT. Linn Hägg gör sin förs­ta sä­song i di­vi­sion 1. ”Det är väl­digt stor skill­nad mel­lan di­vi­sion 1 och 2. Tem­pot är den ab­so­lut störs­ta skill­na­den, det går väl­digt fort. Men jag för­sö­ker ba­ra ta lär­dom och se var­je match som en ut­ma­ning”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.