Va­len­cia–re­al Be­tis

Ttela - - Sport -

Va­len­cia och är bå­da am­bi­tiö­sa klub­bar som hop­pas kun­na ut­ma­na i top­pen av La Li­ga, men sä­songs­star­ten har in­te va­rit en­kel för nå­got av la­gen. Re­al Be­tis hop­pas kun­na lyf­ta ef­ter der­by­se­gern mot Se­vil­la se­nast, sam­ti­digt som fjol­års­suc­cén Va­len­cia fort­fa­ran­de sö­ker sä­song­ens förs­ta se­ger.

I dag 18.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.