Topp­la­gen som ta­git oli­ka vägar

Ttela - - Sport - JIM­MY EWERTSSON

Pre­mi­er Le­a­gue-fot­bol­len star­tar om ef­ter lands­lagsup­pe­hål­let med ett stek­hett topp­mö­te när se­ri­e­le­dan­de Li­ver­pool gäs­tar Tot­ten­ham i en match mel­lan två lag som de se­nas­te åren ta­git vitt skil­da vägar för att ta näs­ta steg. – Li­ver­pool är ett av Eu­ro­pas bäs­ta lag. Det kom­mer bli tufft, sä­ger Mau­ri­cio Pochet­ti­no.

15 sep­tem­ber var da­tu­met som Tot­ten­ham ha­de ring­at in i ka­len­dern. Ef­ter en dryg sä­song med Wem­bley som till­fäl­lig hem­ma­plan var för­hopp­ning­en att kun­na in­vi­ga den nya are­nan, med plats för 62 062 åskå­da­re, med en spra­kan­de topp­match mot Li­ver­pool.

Men när are­na­byg­get dra­git ut på ti­den och kost­na­der­na ske­nat i höj­den får Spurs fin­na sig i att spe­la på Wem­bley ett tag till.

DEN NYA ARE­NAN har va­rit en enorm in­ve­ste­ring för Tot­ten­ham och att den till­tänk­ta in­vig­ning­en in­te blir av är för­stås en be­svi­kel­se. Are­na­byg­get ha­de san­no­likt ock­så stor del i att Tot­ten­ham i som­ras blev förs­ta klubb att in­te vär­va en en­da spe­la­re se­dan trans­fer­fönst­ret in­för­des 2003. Men Mau­ri­cio Pochet­ti­no hyl­lar klub­bens pri­o­ri­te­ring­ar.

– Vad klub­ben hål­ler på med är så, så mo­digt. Den nya trä­nings­an­lägg­ning­en var en gi­gan­tisk in­ve­ste­ring och att byg­ga en ny are­na för näs­tan tolv mil­jar­der, som blev 30 pro­cent dy­ra­re på grund av Brex­it, li­kaså. Al­la pe­kar på att vi in­te vär­vat, men det är vik­ti­ga­re att be­hål­la vå­ra bäs­ta spe­la­re. Det är ock­så mo­digt, för­kla­rar Pochet­ti­no.

Tot­ten­ham, som slu­ta­de trea bakom de bå­da Man­ches­ter-klub­bar­na i fjol, hop­pas kun­na ta näs­ta steg ge­nom att läg­ga sin tillit till Pochet­ti­nos för­må­ga att för­bätt­ra en ung och ut­veck­lings­bar spelar­trupp yt­ter­li­ga­re.

– NÄR STORKLUBBAR har pro­blem sä­ger folk all­tid att yt­ter­li­ga­re två, tre mil­jar­der mås­te spen­de­ras, vil­ket är rent van­sin­ne, sä­ger Eric Di­er. Och fort­sät­ter: – Folk tit­tar på fel sa­ker, och för mig an­vänds det som en ur­säkt. Vi är ett bra ex­em­pel ef­tersom vi tving­ats fin­na en ny väg att nå sam­ma re­sul­tat som and­ra lag, vil­ket jag tror kom­mer gyn­na oss i läng­den. Folk äls­kar att ta­la om att vi in­te vär­vat nå­got, men vi har re­dan en fan­tas­tisk trupp. Var­för vär­va nå­gon som in­te är en för­bätt­ring? Dess­utom har ma­na­gern in­gju­tit en fan­tas­tisk at­mo­sfär och vi ar­be­tar ex­tremt hårt. Det är vik­ti­ga­re än al­la tänk­ba­ra över­gång­ar.

PRE­CIS IN­NAN lands­lagsup­pe­hål­let åk­te Tot­ten­ham på sä­song­ens förs­ta ne­der­lag bor­ta mot Ken Se­mas Wat­ford, och trots tre seg­rar på fy­ra mat­cher – in­klu­si­ve en 3–0-se­ger bor­ta mot Man­ches­ter Uni­ted – har Pochet­ti­no in­te va­rit helt nöjd med Spurs spel i sä­songsin­led­ning­en.

Till da­gens match har han dess­utom åkt på någ­ra tunga av­bräck. Lag­kap­te­nen Hu­go Llo­ris – som i veckan va­rit i blåsvä­der när han dömts till grova bö­ter för ratt­fyl­la – mis­sar pre­cis som De­le Al­li mat­chen på grund av ska­da, men Heung-min Son kan gö­ra sitt förs­ta fram­trä­dan­de för sä­song­en. I syd­ko­re­a­nens från­va­ro har dock ja­nu­a­rivärv­ning­en Lucas Mou­ra vi­sat fram­föt­ter­na och bras­sen ut­sågs till Pre­mi­er Le­a­gues bäs­ta spe­la­re i au­gusti.

In­för da­gens topp­mö­te har star­tel­vor­na från när la­gen möt­tes för knappt tre år se­dan, i Jür­gen Klopps de­but i Li­ver­pool, cir­ku­le­rat på so­ci­a­la me­di­er som ett tec­ken på hur la­gen, av oli­ka an­led­ning­ar, anam­mat vitt skil­da stra­te­gi­er för att ta näs­ta steg och ut­ma­na om de störs­ta tit­lar­na.

I TOT­TEN­HAM (LLO­RIS, Wal­ker, Al­der­weir­eld, Ver­tong­hen, Ro­se, Dem­bé­lé, Al­li, La­me­la, Erik­sen, Chad­li, Ka­ne) är nio av de el­va start­s­pe­lar­na fort­fa­ran­de bä­ran­de spe­la­re i trup­pen, sam­ti­digt som Li­ver­pool (Mig­no­let, Cly­ne, Skrtel, Sak­ho, Mo­re­no, Lucas, Can, Mil­ner, Lal­la­na, Cou­tin­ho, Ori­gi) full­stän­digt trans­for­me­rats un­der Klopps led­ning och där ba­ra Mil­ner vän­tas star­ta i da­gens mö­te.

Bå­da la­gen har otvi­vel­ak­tigt för­bätt­rats se­dan den där 0–0-mat­chen hös­ten 2015, och ti­den får ut­vi­sa vil­ken stra­te­gi som bring­ar mest fram­gång på sikt – kon­ti­nu­i­tet el­ler ny­byg­ge. Men da­gens mö­te lär oav­sett bli en un­der­hål­lan­de af­fär mel­lan två skick­li­ga och pro­ak­ti­va lag som hop­pas kun­na va­ra med och ut­ma­na fjol­års­mäs­ta­ren Man­ches­ter Ci­ty i Pre­mi­er Le­a­gue-top­pen.

Bild: ANDREW YATES

NÖJD. Tot­ten­hams ma­na­ger Mau­ri­i­cio Pochet­ti­no tycker att hans klubb va­rit mo­dig när den i stäl­let för att vär­va dyrt har för­säk­rat sig om att be­hål­la si­na stjärn­spe­la­re. I ef­ter­mid­dag ställs Tot­ten­hamn mot Li­ver­pool som bytt ut ett helt lag un­der Jür­gen Klopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.