Käll­ström: AIK:S guld att för­lo­ra

Ttela - - Sport - MA­RIE CARLSSON/TT

Två tred­je­de­lar är spe­la­de. Tio om­gång­ar åter­står. All­svens­kan drar igång ef­ter lands­lagsup­pe­hål­let och AIK sit­ter, gans­ka be­kvämt, i fö­rar­sä­tet. – Även som djur­går­da­re får man sä­ga att AIK är kla­ra fa­vo­ri­ter, sä­ger ti­di­ga­re lands­lags­stjär­nan Kim Käll­ström.

AIK, med 48 in­spe­la­de po­äng och noll för­lus­ter, har fem po­äng till­go­do ner till Stock­holms­ri­va­len Ham­mar­by på 43 po­äng.

Där bakom ja­gar Norr­kö­ping på 39 och Mal­mö FF på 37.

– Nu är det på nåt sätt AIK:S guld att för­lo­ra. De fick ju det lil­la ryc­ket när Djur­går­den gjor­de ett fint der­by och spö­a­de Ba­jen så de är väl ut­an tve­kan fa­vo­ri­ter, AIK, sä­ger Kim Käll­ström, nu­me­ra tv-expert i Disco­ve­rys ka­na­ler.

AIK HAR SLÄPPT in färst mål av al­la, ba­ra el­va styc­ken. Det kan jäm­fö­ras med det lag som hål­lit tätt näst bäst; Norr­kö­ping som släppt in 19 mål.

– De känns väl­digt sta­bi­la. Med det spel­sy­ste­met de an­vän­der är de väl­digt svår­ma­nö­vre­ra­de. De är ju otro­ligt star­ka de­fen­sivt, det gör ju att det krävs så myc­ket mind­re längst fram.

Med någ­ra rik­ti­ga topp­spe­la­re i all­svens­kan, som Se­basti­an Lars­son, He­nok Go­i­tom, Kristof­fer Ols­son och Ta­rik Ely­ou­nous­si, sä­ger Käll­ström att han har svårt att se hur AIK ska tap­pa det.

– Men Ham­mar­by är ju in­te då­li­ga, och Norr­kö­ping är med där. Ba­jen är ju ro­ligt att se på, det är myc­ket fart och fläkt och många tek­nis­ka spe­la­re. Sen har de kanske in­te rik­tigt sam­ma sta­bi­li­tet som AIK.

KIM KÄLL­STRÖM HAR ock­så im­po­ne­rats av Mal­mö FF. Det re­ge­ran­de mäs­tar­la­get som in­led­nings­vis ham­na­de i en po­si­tion där det in­te blev som det var tänkt – men som man lyc­ka­des kor­ri­ge­ra och häm­ta sig från.

”De är ju otro­ligt star­ka de­fen­sivt, det gör ju att det krävs så myc­ket mind­re längst fram” KIM KÄLL­STRÖM

om AIK

– Att man kun­de kom­ma till­ba­ka och ta sig in i Eu­ro­pa Le­a­gue och än­då va­ra med och nå kanske topp tre – det är ett tec­ken på att det är en klubb som leds på ett bra sätt, sä­ger Käll­ström.

HAN HAR FÖR­STÅS ock­så koll på hur det går för sin gam­la klubb Djur­går­den som lig­ger sjua på 32 po­äng.

– Det har va­rit väl­digt myc­ket upp och så li­te ner. Och de är kanske än mind­re sta­bi­la än AIK och Ba­jen. Men när man minst ana­de det gick de och vann ett der­by. Det var ju otro­ligt kul för al­la djur­går­da­re och för he­la la­get, för det var verk­li­gen på väg ner­åt där, sä­ger Käll­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.