I SISTA STUND

MED THO­MAS UHRBERG

Ttela - - Sport -

Sex rätt se­nast, knappt en 1000-lapp i vinst och den sto­ra skräl­len som förs­ta re­serv – ja, 32-oddsa­ren All Star vann med en halv längd fö­re min spik ...

Nu hop­pas jag på snabb re­vansch och att spi­kar­na Bell­faks (!) och An­to­nio Ta­bac ba­ra vin­ner.

Jag var trea med Zo­ko La­ne i V75 på Jä­gers­ro, ha­de då rygg på An­to­nio Ta­bac när den­ne at­tac­ke­ra­de 650 kvar och då satt jag ba­ra och måd­de rik­tigt gott.

Vinst­chans till drygt 23 gång­er peng­ar­na och 150.000 kro­nor in.

Verk­lig­he­ten blev helt an­norlun­da; An­to­nio Ta­bac ba­ra drog ifrån upp­lop­pet ner och vi var ut­an chans att hänga på trots att Zo­ko La­ne verk­li­gen käm­pa­de.

An­to­nio Ta­bac av­slu­ta­de 08,8 sista 800 vid den se­gern och är för mig en gi­ven bank den­na lör­dag på Hag­my­ren.

Bell­faks (!) en chans­spik

En an­nan häst som dra­git blic­kar­na till sig är Bell­faks, ett av Åbys få rik­tigt fram­gångs­ri­ka kall­blod.

Han sprang in när­ma­re 700.000 i re­gi Car­los Sö­der­ström, vann tolv lopp på 32 star­ter, bland an­nat V75 på Fär­je­stad och var en rik­tig färg­klick.

Nu är åt­ta­å­ring­en i re­gi Jan-olov Pers­son, värl­dens mest fram­gångs­ri­ke trä­na­re av kall­blod en­ligt många och mot det finns ing­et att er­in­ra.

I sin and­ra start för J-O blev det se­ger på re­kor­det 1.124,8/2160. Han trä­nar bra en­ligt rap­por­ter­na och trots ett svårt ut­gångs­lä­ge väl­jer jag att sing­el­strec­ka.

Jag kan va­ra fel ute, men bakom Bell­faks är det vidöp­pet så det blir dyrt att gar­de­ra. Nej, hem­mae­ki­pa­get får fullt för­tro­en­de.

Ny tuff du­ell i Ös­tersund

På sön­dag är det ock­så V75 med UET Trot­ting Mas­ters fi­nal med två mil­jo­ner till vin­na­ren och en ny du­ell mel­lan Pro­pul­sion och Re­ad­ly Ex­press.

Min vin­na­re? Ja, ef­ter myc­ket om och men blev det fak­tiskt Re­ad­ly Ex­press.

Ett skäl till det kan va­ra att jag på­ver­kats av ett ettå­rigt sto vid namn Hu­la Hu­la Si­su. Jag har bör­jat kö­ra in hen­ne och hon ver­kar ha det där lil­la ex­tra. Pap­pa? Jo, Re­ad­ly Ex­press. I öv­rigt; en skå­ning vann 22,7 mil­jo­ner på V86. Det ni!

Tho­mas Uhrberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.