Bell­fast spi­kas trots lä­get – An­to­nio Ta­bac gi­ven bank

Ttela - - Sport -

2 Hung­a­ri­an Hot­wax är en Tho­mas Lönn-häst som ta­git två ra­ka seg­rar i snygg stil och det kan myc­ket väl bli en tred­je trots att det nu blir en van­lig sul­ky.

7 Väs­ter­bo Po­ker­fa­ce är en tuff ut­ma­na­re men lö­per risk att få dö­dens. 9 Hector Bo­ko vann på ett im­po­ne­ran­de sätt i Sve­ri­ge-de­bu­ten och

3 Ma­racan­zo är klart på gång.

9 Linda’s Girl är ett tufft sto och är hon som vid vins­ter­na i ju­li får de and­ra det svårt, men det här är ett öp­pet sto­lopp och jag strec­kar sex eki­page. De tre som står med 40 me­ters tillägg väl­jer jag bort. Rätt el­ler fel?

5 Ural har ka­pa­ci­tet att tra­va kring 1.11 över di­stan­sen och han spi­kas på det lil­la sy­ste­met. 2 Yan­kee Boy har sva­rat för vas­sa av­slut i två sprin­ter­lopp i V75 från spår 12 och nu är lä­get be­tyd­ligt bätt­re. Fem streck och glöm in­te 8 Ra­da­gast! 15 Bell­faks i hän­der­na på oer­hört fram­gångs­ri­ke Jan-olov Pers­son känns spän­nan­de. Hings­ten är ba­ra åt­ta år och det här kan bli Pers­sons bli­van­de stjär­na i den högs­ta eli­ten. Ja, jag tar en fräc­kis och sing­el­strec­kar trots att lä­get är klart odds­hö­jan­de. 3 An­to­nio Ta­bac var klart bra i Stig H Jo­hans­sons re­gi och nu har Os­kar Ky­lin Blom hit­tat en väx­el till. Det är tjäns­te­fel att in­te spi­ka trots vasst mot­stånd från främst 2 MT Jo­in­vil­le och 8 Mo­ni Vi­king. 2 Volste­ad har va­rit rik­tigt bra den se­nas­te ti­den och han tål dö­dens, för Hans-owe Sundberg lär ald­rig vi­ka ner sig i en spets­strid med sin stjär­na 1 Char­rua For­lan. 11 He­a­vy Sound är ock­så ett gi­vet streck då han är vass till slut lik­som 9 Glo­bal­sa­tis­faction. 10 Te­sio har styr­kan som sitt främs­ta va­pen och alt­meis­ter Jan­ne Nor­berg har vun­nit med sex­å­ring­en på 1.13 blankt över 2660. 4 Dom Pe­rig­non kan bli svår i spets. 6 Flash Ham­me­ring och 1 Vo­lo­ci­ty de Vie är star­ka.

THO­MAS SY­STEM

V75-1: 2, 3, 7, 9. Res: 5-10. V75-2: 2, 6, 8, 9, 10, 11. Res: 14-15. V75-3: 2, 3, 5, 7, 8. Res: 9-1. V75-4: 15 Bell­faks. Res: 3-7. V75-5: 3 An­to­nio Ta­bac. Res: 2-8. V75-6: 1, 2, 9, 11. Res: 5-10. V75-7: 2, 4, 6, 10. Res :7-3. Sy­ste­met är på 1920 ra­der och kos­tar 960 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar num­mer 5 Ural i av­del­ning 3 blir det sy­ste­met på 384 ra­der och det kos­tar då 192 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.