Det sista hant­ver­ket – nu och då

Med si­na 125 år är Hägg­ners Plåtsla­ge­ri ett av Troll­hät­tans älds­ta fö­re­tag. Fa­mil­je­fö­re­ta­get drivs nu av Jan Hägg­ner – i fjär­de ge­ne­ra­tio­nen. Med för­hopp­ning­en att sys­ter­so­nen Erik Hägg­ner en dag ska dri­va vi­da­re fö­re­ta­get vi­da­re i fem­te ge­ne­ra­tio­nen.

Ttela - - Sidan 1 - CARL-OSCAR LYSANDER 0520-42 26 21 carl-oscar.lysander@ttela.se

Inu­ti Jan Hägg­ners plåt­verk­stad finns bå­de fö­re­mål och fo­ton be­va­ra­de från en an­nan tid. Att det var en an­nan tid syns in­te minst på de svart­vi­ta fo­to­gra­fi­er­na där plåtsla­gar­na till­sy­nes ut­an någ­ra liv­li­nor klätt­ra­de upp på oli­ka tak.

– Det var ing­et kons­tigt med det, det ba­ra var så. Det kal­la­des för ”feg­snö­re” förr, men jag ska in­te glo­ri­fi­e­ra det. Folk strök fak­tiskt med och det var in­te op­ti­malt. Ar­bets­mil­jö­ver­ket fanns in­te och nå­gon risk för bö­ter fanns in­te hel­ler, som tur är så har det bli­vit bätt­re, sä­ger Jan Hägg­ner.

DESS­UTOM FINNS LÖNEBÖCKER spa­ra­de så långt tillbaka som 1933.

– 1,25 öre tjä­na­de man i tim­men 1933. Lör­da­gar ar­be­ta­de man 5,5 tim­mar och var­da­gar 8,5 tim­mar. Lö­ne­ut­be­tal­ning­ar­na sked­de i ku­vert var­je vec­ka.

1893 star­ta­de Jan Hägg­ners far­fars­far Ax­el Hägg­ner, Hägg­ners Plåtsla­ge­ri i Mel­le­rud.

– Fram till 1902 fanns vi i Mel­le­rud. Då till­ver­ka­de man ock­så lam­por och kitt­lar, det var myc­ket till­verk­ning av den ty­pen av pry­lar då.

SE­DAN FLYT­TA­DE MAN in på För­e­nings­ga­tan i Trollhättan och var då långt ifrån en­sam­ma på mark­na­den.

– Det fanns gans­ka många, ett plåtsla­ge­ri i var­je gat­hörn kan man sä­ga. Man cyk­la­de till och från job­bet och var säl­lan ut­an­för cent­rum, skul­le du till Skof­te­byn så var det en ut­flykt. Far­far ha­de kans­ke en bil som han ba­ra an­vän­de till att kö­ra ut ma­te­ri­al med.

MED HANT­VER­KET I blo­det och tre ge­ne­ra­tio­ner av plåtslagare bakom sig tyck­tes vä­gen va­ra ut­sta­kad för ho­nom. Men att han skul­le bli plåtslagare var långt ifrån själv­klart.

– Far­far och farsan tja­ta­de på mig, men jag väg­ra­de, kans­ke var det ton­årstrots. Jag bör­ja­de på Saab och sen gjor­de jag lum­pen. Men till slut gick jag plåtsla­gar­ut­bild­ning­en och jag tror farsan blev gans­ka nöjd när jag tog över, ler han.

Sys­ter­so­nen Erik Hägg­ner står in­ne i verk­sta­den och klip­per plåt som se­na­re ska bli föns­ter­bleck till den nya sko­lan i Syl­te. När sko­lan är fär­dig 2022 kom­mer den att bli den störs­ta grund­sko­lan i Trollhättan.

– Man hin­ner få in va­nan, sä­ger han när han på lö­pan­de band klip­per till plå­ten.

VÄ­GEN IN I bran­schen för ho­nom på­min­ner en del om vä­gen hans mor­bror tog.

– Jag bör­ja­de på GKN men det pas­sa­de in­te mig alls. Jag ring­de Jan­ne och frå­ga­de om han ha­de nå­got jobb, en vec­ka se­na­re fick jag bör­ja.

För Jan Hägg­ner är det kär­le­ken till hant­ver­ket som gjort att han fort­satt som plåtslagare. Han kal­lar det själv för ”det sista hant­ver­ket”.

– Det bru­kar kal­las så, hant­ver­ket är an­led­ning­en till att man bör­jar. Nu är det allt mer säl­lan som man får möj­lig­he­ten att job­ba med nå­got från grun­den. Men vi har någ­ra ma­ski­ner som är över 100 år som vi fort­fa­ran­de har an­vänd­ning av. Men de nya ma­ski­ner­na ger så klart helt and­ra möj­lig­he­ter. EN DAG HOP­PAS han att sys­ter­so­nen ska fö­ra fa­mil­jetra­di­tio­nen vi­da­re. – Det är li­te kul ef­tersom det le­gat i fa­mil­jen så länge. Vi får väl se om han kla­rar av det, sä­ger han.

”Till slut gick jag plåtsla­gar­ut­bild­ning­en och jag tror farsan blev gans­ka nöjd när jag tog över”

JAN HÄGG­NER Plåtslagare

Bild: STE­FAN BENNHAGE

PLÅTSLAGARE. Jan Hägg­ner dri­ver Hägg­ners Plåtsla­ge­ri i fjär­de ge­ne­ra­tio­nen. 1893 star­ta­de hans far­fars­far fö­re­ta­get och nu hop­pas han att fem­te ge­ne­ra­tio­nen ska dri­va fö­re­ta­get vi­da­re.

KUL PÅ JOB­BET.. Jan Hägg­ner till­sam­mans med kol­le­gan Kent Stom­berg.

HISTORIEBOK. I en lö­ne­bok från 1933 finns upp­gif­ter om vad man tjä­na­de som plåtslagare och hur lång en ar­bets­dag var.

ETT SE­KEL PÅ NACKEN. Erik Hägg­ner klip­per plåt med hjälp av ett 100 år gam­malt red­skap.

PLÅTARBETARE. Med­ar­be­ta­ren Jon­ny Strö­berg i verk­sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.