Stort på­drag vid brand på Slak­te­ri

Ttela - - Sidan 1 - LARS CARLSSON 0520-42 26 80 lars.carlsson@ttela.se NIKLAS JO­HANS­SON 0521-57 59 15 niklas.jo­hans­son@ttela.se LINUS NILSSON 0520-42 26 00 linus.nilsson@ttela.se

Vid 15-ti­den på fre­da­gen kom ett larm från SOS om att det skul­le brin­na i slak­te­ri­et, i Brå­lan­da.

När rädd­nings­tjänst, am­bu­lans och po­lis kom till plat­sen kun­de de kon­sta­te­ra att det rör­de sig om en brand av det all­var­li­ga­re sla­get.

– Det brin­ner med öpp­na lå­gor, det är det jag vet, sa Jo­nas Gustafs­son, in­re be­fäl hos Närf vid 15.20.

En­ligt SOS alarm skul­le per­so­nal ha upp­märk­sam­mat att det kom rök från en vägg och då val­de man att ut­rym­ma den de­len av lo­ka­len.

Se­na­re kun­de det kon­sta­te­ras att det upp­stått öpp­na lå­gor som gått ut ge­nom ta­ket.

Vid 16-ti­den rap­por­te­ra­de Rädd­nings­tjäns­ten att det in­te läng­re fanns någ­ra syn­li­ga lå­gor, men att det ryk­te en hel del.

– Vi är nu up­pe på ta­ket och så­gar och för­sö­ker fri­läg­ga bå­de in­vän­digt och ut­vän­digt för att sö­ka ef­ter even­tu­el­la brand­här­dar, sa Hans Där­ne­myr, rädd­nings­chef på Närf.

– Lä­get är un­der kon­troll, men vi är kvar ett bra tag till, för det är många till- och om­bygg­na­der att gå ige­nom. He­la bygg­na­den ska dock va­ra ut­rymd.

Fy­ra styr­kor, Vä­ners­borg, Hög­sä­ter, Brå­lan­da, Sjun­torp och ytt­re be­fäl från Troll­hät­tan var på plats.

CARL-MAGNUS STRÖMBERG, YTT­RE be­fäl på plats vid brand­plat­sen, be­rät­ta­de att man ri­ver he­la in­ner­ta­ket och an­vän­der så kal­lad skärsläc­ka­re för att kom­ma åt där det är svåråt­kom­ligt.

– Vi vet in­te hur och var­för det bör­jat brin­na. Det var ock­så väl­digt stor rök­ut­veck­ling in­ne i lo­ka­len, så vi har fått sät­ta in fläk­tar, sa Carl­mag­nus Strömberg.

Vid 18-ti­den på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen upp­gav Jo­nas Gustafs­son att det har lug­nat ner sig li­te på plat­sen men att rädd­nings­tjäns­ten fort­satt var kvar på plat­sen.

– Vi job­bar just nu med rökven­ti­le­ring av fas­tig­he­ten med al­la styr­kor på plats.

Vid 19.30 sa Jo­nas Gustafs­son att han trod­de att styr­kor­na skul­le kun­na läm­na plat­sen ef­ter en tim­me.

En­ligt upp­gift ska inga per­so­ner ha kom­mit till ska­da i sam­band med bran­den.

Bild: STEFAN BENNHAGE

UTRYMNING. Vid tre-ti­den på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen fick per­so­na­len på slak­te­ri­et i Brå­lan­da ut­rym­ma si­na lo­ka­ler ef­ter att en svårsläckt brand star­tat.

Bild: STEFAN BENNHAGE

ÖPP­NA LÅ­GOR. Vid 16-ti­den fanns det in­te läng­re nå­gon syn­lig eld men bra myc­ket rök på plat­sen.

RIVNING. Rädd­nings­tjäns­ten blev tvung­en att ri­va he­la in­ner­ta­ket med skärsläc­ka­re för att kun­na släc­ka or­dent­ligt.

BE­FÄL. Carl-magnus Strömberg, ytt­re be­fäl på plats vid brand­plat­sen var den som led­de släck­nings­ar­be­tet på plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.