STADS­DE­LEN VÅR­VIK de­len på Knor­re­tor­pet

Ttela - - Nyheter -

* 1 500–2 000 nya bo­stä­der pla­ne­ras i stads­de­len Vår­vik, som be­står av tre om­rå­den. Mest bo­stä­der blir det på Strids­bergs­om­rå­det och i etap­pen mot Vä­ners­borgs­vä­gen (strec­kad röd lin­je) som in­te blir ak­tu­ell för­rän om ti­o­ta­let år.

* På Knor­re­tor­pet blir det halv­dus­si­net bo­stads­hus med 250-ta­let bo­stä­der. (Mer om bo­stä­der och ute­mil­jö­er kan du lä­sa i ru­tan om Strids­bergs­om­rå­det.)

* En stor del av na­tur­om­rå­det i de­len Knor­re­tor­pet kom­mer allt­så att be­va­ras. Strand­pro­me­nad, na­tur­om­rå­den, lek- och grill­plat­ser ska ut­for­mas för all­män­he­ten, och så att de säll­syn­ta dammflad­der­mös­sen in­te störs. Även be­lys­ning och bygg­na­tion ska an­pas­sas till flad­der­mös­sen, en ex­pert är an­li­tad. Hän­sy­nen till flad­der­mös­sen och de star­ka ström­mar­na i äl­ven gör det svårt att an­läg­ga en kom­mu­nal bad­plats; den frå­gan får i så fall ut­re­das vi­da­re. Ar­ke­o­lo­gis­ka ut­red­ning­ar på­går fort­fa­ran­de, re­sul­ta­ten pre­sen­te­ras ef­ter års­skif­tet.

* Ett de­talj­plane­för­slag för Knor­re­tor­pet ska va­ra klart för sam­råd i feb­ru­a­ri–mars.

Bild: SUSANNE ENGDAHL-JENSEN

Upp­åt 2 000 bo­stä­der ska byg­gas i Vår­vik, men strand­kan­ter och någ­ra skogs­om­rå­den ska fre­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.