Kör­de i 150 på cy­kel­väg – åta­las

Ttela - - Nyheter - LARS CARLSSON 0520-42 26 80 lars.carlsson@ttela.se

En på­ver­kad 18-åring stal en bil en au­gus­ti­natt och för­sök­te kö­ra ifrån en pat­rul­le­ran­de po­lis­bil. Bland an­nat gick den våd­li­ga fär­den på en li­ten smal väg för cyklar i 150 kilo­me­ter i tim­men. Nu åta­las yng­ling­en miss­tänkt för bil­stöld, olov­lig kör­ning, grovt ratt­fyl­le­ri och brott mot kniv­la­gen.

Den unge man­nen ha­de fes­tat nat­ten mel­lan den 5:e och 6:e au­gusti och vil­le ta sig hem från cen­tra­la Mellerud till sin hem­ort ut­an­för kö­ping­en.

Un­der sin pro­me­nad såg han en bil på en par­ke­ring, där nyck­lar­na satt i. Han tog bi­len och kör­de iväg. Gans­ka snart blev han upp­märk­sam­mad av en pat­rul­le­ran­de po­lis­bil, som följ­de ef­ter och för­sök­te stop­pa ho­nom.

MEN BILTJUVEN BLEV då så rädd att åka fast, så han ga­sa­de istäl­let och en jakt in­led­des i cen­tra­la Mellerud, på bå­de bil- och cy­kel­vä­gar.

Emel­lanåt gick det he­la i väl­digt hög fart och man­nen den stul­na bi­len höll vid någ­ra till­fäl­len ock­så på att tap­pa kon­trol­len över for­do­net.

Jak­ten fort­sat­te se­dan sö­derut på E45 och där­ef­ter kör­de han in på en mind­re väg med en åter­vänds­gränd. Men det stop­pa­de in­te ho­nom, ut­an han val­de åter igen att kö­ra vi­da­re på en cy­kel­ba­na, en smal väg där han höll hög has­tig­het, mel­lan 130-150 kilo­me­ter i tim­men.

Ef­ter tre kilo­me­ter blev det stopp vid en be­tongsug­ga och fö­ra­ren för­sök­te då springa från plat­sen, men blev snart in­fång­ad av po­li­sen.

På sig ha­de 18-åring­en ock­så ett knog­järn och en nyk­ter­hets­kon­troll vi­sa­de att han ha­de 1,08 pro­mil­le i blo­det. Han sak­na­de även gil­tigt b-kör­kort.

NU ÅTA­LAS MAN­NEN i Vä­ners­borgs tings­rätt miss­tänkt för bil­stöld, olov­lig kör­ning, grovt ratt­fyl­le­ri och brott mot kniv­la­gen. Han er­kän­ner allt ut­om brott mot kniv­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.