Test­bädd för väl­färds­tek­nik på gång

Ttela - - Nyheter - YVONNE OLSSON

Trollhättans stad har fått en halv mil­jon kro­nor för att ut­veck­la en test­bädd för väl­färds­tek­nik, i sam­ar­be­te med hög­sko­la och nä­rings­liv.

Som TTELA be­rät­tat har Trollhättans stad ut­veck­lat en stra­te­gi för hur di­gi­tal tek­nik ska an­vän­das i vår­den och om­sor­gen om in­vå­na­re. Det uni­ka med stra­te­gin är att den ut­går från hur om­sorgs­ta­ga­re, an­hö­ri­ga och per­so­nal kan bli mer själv­stän­di­ga, del­ak­ti­ga och tryg­ga med hjälp av väl­färds­tek­nik.

Di­gi­tal tek­nik av oli­ka slag tes­tas först på nå­gon en­het, och rul­las ut i al­la verk­sam­he­ter om den fun­ge­rar bra. Nu har per­so­na­len i hem­tjänst och bo­en­de­stöd fått smar­ta mo­bi­ler, per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning­ar an­vän­der di­gi­tal­tek­nik som stöd i var­da­gen och äld­re kan få hjälp att hand­la mat via nä­tet. Ett an­nat test hand­lar om att ska­pa ak­ti­vi­te­ter på äldre­bo­en­den med hjälp av surf­plat­tor.

– Vi tes­tar he­la ti­den – nu tit­tar vi bland an­nat på Gps-larm som gör det möj­ligt att rö­ra sig fritt trots att man har li­te svårt att ori­en­te­ra sig, sä­ger Johanna Ny­man som till­sam­mans med Anet­te Kron­lid är kom­mu­nens verk­sam­hets­ut­veck­la­re för väl­färds­tek­nik.

Omsorgs­för­valt­ning­en har allt­så fått ett bi­drag från in­no­va­tions­myn­dig­he­ten Vin­no­va, för att för­be­re­da en test­bädd i sam­ar­be­te med Hög­sko­lan Väst, In­no­va­tum, Fyr­bo­dals kom­munal­för­bund och kom­muna­ka­de­min Väst.

– Det hand­lar om att kopp­la ihop om­sor­gen med aka­de­min och nä­rings­li­vet, och tes­ta och kva­li­tets­säk­ra tek­nik och tjäns­ter ute i verk­lig­he­ten på ett tryggt och sä­kert sätt.

Peng­ar till själ­va test­bädds­verk­sam­he­ten ska sö­kas till som­ma­ren, och tanken är att först ha ett sär­skilt bo­en­de för äld­re som bas för en test­bädd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.