Nä­rings­livs­pro­fil vill slip­pa fäng­el­se

Ttela - - Nyheter - ANDREAS ENGBLOM 0522-99200 ae@bo­husla­ning­en.se

Nä­rings­livs­pro­fi­len döm­des mot sitt ne­kan­de till fäng­el­se för våld­täkt mot barn. Nu över­kla­gar man­nen do­men och me­nar att han ska fri­as.

För tre vec­kor se­dan döm­des en nä­rings­livs­pro­fil i Bo­hus­län till två och ett halvt års fäng­el­se för våld­täkt mot barn. Tings­rät­ten ha­de kom­mit fram till att man­nen för­gri­pit sig på en 13-årig flic­ka i på en cam­ping i som­ras. Flic­kan ha­de er­bju­dits som­mar­jobb och skul­le so­va över hos man­nen som hon känt he­la sitt liv. I sin hus­vagn ska man­nen bå­de ha haft oral­sex med flic­kan och ge­nom­fört sam­lag med hen­ne. Flic­kan be­rät­ta­de om hän­del­sen för an­hö­ri­ga som slog larm, och po­lis grep man­nen ti­digt sam­ma mor­gon.

Man­nen har för­ne­kat brott. Han me­na­de att flic­kan lju­git om våld­täk­ten för att få ska­de­stånd. Nu har han över­kla­gat tings­rät­tens dom och yr­kar att hov­rät­ten ska fria ho­nom. Han yr­kar ock­så att ska­de­ståndskra­vet från flic­kan ska ogil­las. För­u­tom fäng­el­se döm­des nä­rings­livs­pro­fi­len att be­ta­la 125 000 kro­nor i ska­de­stånd.

NÄ­RINGS­LIVS­PRO­FI­LEN ME­NAR ATT tings­rät­ten har gjort en fel­ak­tig vär­de­ring av be­vi­sen och att det in­te alls är ställt ut­om allt rim­ligt tvi­vel att han våld­ta­git flic­kan. Som stöd för sitt yr­kan­de att han ska fri­as har man­nen åbe­ro­pat bland an­nat tek­nisk be­vis­ning som han me­nar ta­lar för hans sak.

– Det är de­lar i ut­red­ning­en som åkla­ga­ren ock­så hän­vi­sat till men där vi me­nar att det finns and­ra sätt att se på sa­ker­na. Det finns ock­så and­ra sa­ker som in­te åkla­ga­ren ta­git upp. Be­vis­ning­en rik­tar sig till att ifrå­ga­sät­ta mål­sä­gan­dens tro­vär­dig­het för det är det som står i cent­rum för den här ty­pen av mål, sä­ger Leif Björ­klund som är nä­rings­livs­pro­fi­lens för­svars­ad­vo­kat.

Ock­så en rätts­me­di­cinsk un­der­sök­ning åbe­ro­pas, som vi­sar att man­nen va­rit på­ver­kad av nar­ko­tika­klas­sa­de lä­ke­me­del när han förs­ta gång­en för­hör­des av po­lis och att det där­för var olämp­ligt att för­hö­ra ho­nom. Nä­rings­livs­pro­fi­len har ock­så ti­di­ga­re häv­dat att det förs­ta för­hö­ret som hölls med ho­nom sked­de på ett fel­ak­tigt sätt, och att han bli­vit vil­se­ledd av po­li­sen.

– De upp­gif­ter han gav i förs­ta för­hö­ret har an­vänts emot ho­nom. Han me­nar att de upp­gif­ter­na är upp­dik­ta­de i syf­te att till­ba­ka­vi­sa det på­stå­en­de som fanns mot ho­nom. Sen i se­na­re för­hör be­rät­tar han vad som hänt och då är han opå­ver­kad, och det är den ver­sio­nen som är den rik­ti­ga, sä­ger Leif Björ­klund.

Skul­le hov­rät­ten trots allt skul­le fin­na ho­nom skyl­dig an­ser han att fäng­el­se­straf­fet ska sän­kas, på grund av att han tving­ats att säl­ja sin nä­rings­verk­sam­het till un­der­pris och drab­bas eko­no­miskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.