Fäng­el­se ef­ter brev­hot mot mi­nist­rar

Ttela - - Sverige -

SVE­RI­GE: Sju års fäng­el­se blir straf­fet för den man som åta­lats för att ha skic­kat brev in­ne­hål­lan­de pul­ver och döds­hot till 21 svens­ka stats­råd, and­ra po­li­ti­ker och kän­di­sar.

Den 43-åri­ge man­nen från Västsverige åta­la­des för 25 fall av grovt ola­ga hot, ett fall av ola­ga hot av nor­mal­gra­den och för­sök till mord på fy­ra per­so­ner. Han döms för för­sök till mord och 20 fall av ola­ga hot av nor­mal­gra­den. Dess­utom döms man­nen för ringa nar­ko­ti­kabrott.

Mord­för­sö­ket rör en brev­bomb som skic­ka­des till ett fö­re­tag i Stor­bri­tan­ni­en. Ef­tersom det vad­de­ra­de ku­ver­tet in­te öpp­na­des på det av­sed­da sät­tet så ut­lös­tes ald­rig bom­ben. Men ha­de den gjort det ha­de per­so­ner som be­fann sig i när­he­ten dött el­ler ska­dats svårt, en­ligt åkla­ga­ren. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.